بازنمون هویت اجتماعی در رسانه، بررسی روند تغییرات هویت اجتماعی زنان در سینمای پس از انقلاب اسلامی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبانشناسی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکترای دانشگاه اصفهان

چکیده

با دو سویه فرض‌کردن رابطة بین جامعه و رسانه می‌توان تغییرات نحوة ارائة هویت زن در رسانة سینمای ایران را بررسی کرد، و از این راه شاید بتوان تحلیل قابل قبولی از روند تغییر اجتماعی در زمینة هویت زنانه به‌دست داد. مقالة حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوا در صدد است تأثیر متقابل جریان‌های اجتماعی عمدة بعد از انقلاب اسلامی ‌ایران و نحوة بازتاب زنانگی در سینمای ایران بر یکدیگر را مورد تحلیل قرار داده و به این پرسش پاسخ گوید که آیا جریان‌های مسلط سینمایی این مقطع از تاریخ، تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر نحوة هویت زن در فیلم‌های سینمایی گذاشته است؟ بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که تغییرات اجتماعی با روند رو به رشدی در زمینة ارائة تصویر فرهنگی پیشرفته‌تر از زنانگی در سینمای ایران همراه بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Identity Representation in Media Examining the Social Identity Changes in Women in the Cinema After Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amouzadeh 1
  • Nasim Esfandyari 2
چکیده [English]

Supposing the reciprocity of relations between society and media, it is logical to investigate the social changes of women’s identity through inspecting the changes in women’s identity representation in media (particularly cinema). This paper aims to analyze the mutual effects of predominant social affairs of after-Islamic revolution of Iran on the manner of women’s representation in Iran’s cinema. In fact, it intends to clarify whether the mainstream cinema at this juncture in history has an considerable effect on the manner the women’s identity represented in cinema.This research shows that the social changes accompanied by more progressive cultural representation of women’s social identity in Iran cinema.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cinema
  • Media
  • Social changes
  • Social identity.
  • Women’s representation