دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 875602، تابستان 1391، صفحه 5-141 (2) 
3. روایتی محلی از اسطورۀ «الهۀ باروری» در لرستان

صفحه 25-43

بهمن فیروزمندی؛ مهدی رضایی؛ خیرالنساء جودی