نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه کاشان

2 دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله بر آن است تا نشان دهد که جنسیت به عنوان یک برساخته گفتمانی چگونه از دو ده? پیش از انقلاب اسلامی و دوران استقرار نظام جمهوری اسلامی در سرمای? کلامی امام خمینی (ره) به گونه‌ای متفاوت از ظرفیت نظام زبانی، مناسبات قدرت، مقاومت مندرج در گفتمان‌های سنتی و مدرنیزاسیون دوران پیش از انقلاب درون بستری از رخدادهای سیاسی و اجتماعی ساخته شده و مرزهای مألوف و تعیین‌کنند? هویت‌های زنانه/ مردانه را تثبیت یا متحول نموده است. به این منظور، معنای مدلول زنانه/ مردانه در گفتار ایشان را به عنوان مهمترین الیت سیاسی و سمبلیک در گفتمان نواندیشی دینی و انقلابی، در پیوند با دال‌های کانونی گفتار‌های رقیب حاضر در متن منازع? سیاسی شامل گفتار رسمی حکومت پهلوی و روحانیت سنتی و با استفاده از روش و نظریه تحلیل تاریخی- گفتمانی روث وداک مورد مطالعه و بررسی قرار داده و دریافته‌ایم که زن در آینه کلام امام خمینی(ره) در پیوند با مقولاتی چون ارزش‌های اسلامی، انسانیت، آزادی، برابری، شجاعت، حق و حتی تکلیف مشارکت در تعیین سرنوشت خود و... بر خلاف دو نظام معنایی سنتی و مدرن، به عنوان سوژه‌ای فعال، آگاه، انتخابگر و مسئول ساخته شده است و نه در مقابل بلکه در کنار مرد و نه در عرصه‌ای خاص که در همه شئون زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی عهده‌دار وظیفه ساخت و حفاظت از نظم سیاسی مبتنی بر اسلام و ارزش‌های الهی آن معرفی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Women Beyond Their Ordinary Roles: A Study of the Role of Women in the Words of Imam Khomeini

نویسندگان [English]

  • Narges Nikkhah Ghamsari 1
  • Soheila Sadeghi Fasaee 2

چکیده [English]

This study tries to show how gender as a discourse construction has been formed since decades before the Islamic Revolution in Imam Khomeini’s words differently from then language system capacity, power and residence relations embodied in the traditional discourses, pre-revolution modernization period, in a context of political and social events and how it has stabilized or transformed the customary and determining boundaries of women and men. For this very purpose this paper studies the signified meaning of masculine/feminine in Imam Khomeini’s words as the most important political and symbolic elite in religious and revolutionary modernism discourse in relation with focal signifiers of then opposition in the context of political confrontation including official position of Pahlavi regime against traditional clerics, applying Ruth Wodak’s method of historical discourse analysis. As a result ‘woman’ in the words of Imam Khomeini in connection with subjects such as Islamic Values, humanity, freedom, equality, bravery, rights, taking part in self determination etc., is an active subject in contrast with two conceptual systems: traditions and modernity. And women are not opposite men but beside them and not in a specific field but in their whole private, social and political lives they are responsible for establishing and maintaining a political system based on Islamic values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • discourse
  • Imam Khomeini
  • Islamic Revolution
  • Modernity
  • Political Participation.
  • social roles
  • traditions
  • Women