نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شیراز

2 استادیار روانشناسی تربیتی، دانشگاه شیراز، نویسنده مسئول

چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابط? سبک‌های دلبستگی (دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا) با ارضای نیازهای اساسی روان‌شناختی (نیاز به استقلال، شایستگی و مرتبط بودن) با توجه به وضعیت اشتغال مادران است. به این منظور 409 دانش‌آموز دبیرستانی به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای برای پاسخگویی به پرسشنام? سبک‌های دلبستگی شارپ و همکاران (1998، به نقل از گیلبرت و آیرونز، 2005) و مقیاس ارضای نیازهای اساسی روان‌شناختی (گانیه، 2003) انتخاب شدند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد سبک دلبستگی ایمن، ارضای نیاز به مرتبط بودن را به طور مثبت و معنی‌داری پیش‌بینی می‌کند. این سبک با ارضای نیاز به شایستگی و نیاز به استقلال رابط? معنی‌داری نداشت، سبک‌های دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا، ارضای هر سه نیاز اساسی روان‌شناختی را به طور منفی و معنی‌داری پیش‌بینی می‌کنند و رابط? معناداری بین وضعیت اشتغال مادر و ارضای نیازهای اساسی روان‌شناختی مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Attachment Styles in Satisfying Basic Psychological Needs of Children with Regard to Mothers’ Employment Status

نویسندگان [English]

  • عمرانیان omranian 1
  • شیخ‌الاسلامی Sheikholeslami 2

1

2

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationships between attachment styles (secure, avoidant and ambivalent) and satisfying basic psychological needs of children (independence, competence and relevance) with regard to mothers’ employment status. The subjects included 409 high school students selected randomly by multi-stage cluster sampling method. Instruments were: Attachment Styles Questionnaire (Sharp et. al., 1998 cited in Gilbert & Irons, 2005) and Satisfaction Basic Psychological Needs Scale (Gagne, 2003). The result of multiple regression analysis indicated that secure attachment predicts significantly and positively the satisfaction of relatedness. It didn’t have a significant relationship with competence and autonomy needs. Avoidant and ambivalent needs and attachment styles significantly and negatively predict satisfaction needs for autonomy, competency and relatedness. Employment status of the mother did not predict satisfying basic psychological needs significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attachment styles
  • basic psychological needs
  • self determination theory.