چکیده های انگلیسی

10.22059/jwica.2019.72224

عنوان مقاله [English]

English Abstracts