نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه صنایع دستی ، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

10.22059/jwica.2023.353617.1877

چکیده

در دوره قاجار تصاویر زنان بیشتر در قالب زنان اسطوره‌ای یا غربی در قالی‌های تصویری بافته شده است. از جمله قالیچه‌های این دوره که تحت تأثیر هر دو گفتمان قرار گرفته، قالیچه زن نشسته‌ محفوظ در گالری احدزاده است. این قالیچه از نظر شکل ظاهری شباهت بسیار به قالیچه ملکه ارمنستان دارد و همچنین تحت تأثیر قالیچه دنیا بر پشت گاوماهی نیز است. با توجه به آنکه این قالیچه برگرفته از یک قالیچه با مضمون اسطوره‌ای و یک قالیچه از زن غربی است، لذا آنچه در این پژوهش به آن پرداخته می‌شود، ارتباط میان متن‌ها با یکدیگر است. هدف از این پژوهش، بررسی و مطالعه چگونگی ارتباط قالیچه ملکه انگلستان و قالیچه دنیا، با قالی محفوظ در گالری احدزاده است و به این پرسش پاسخ می‌دهد: ارتباط این قالیچه‌ها که بیانگر دیدگاه غربی و اسطوره‌ای است با قالیچه احدزاده چگونه قابل تبیین است؟ چه دگرگونی‌هایی در فرایند شکل‌گیری این ارتباط رخ داده است؟ پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تطبیقی و بر اساس دیدگاه بیش متنیت ژنت شکل گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان داد هر دو شاخه تقلیدی و تغییری میان متن‌های موجود واقع شده است. رابطه متن اول و سوم از نوع بیش‌متنی و رابطه متن دوم و سوم از نوع بینامتنی است. همچنین رابطه متن اول و سوم از گونه تراگونگی است، تغییر هم در سبک و هم در مضمون رخ داده و متن جدید تنها به یک گفتمان نمی‌پردازد بلکه گفتگومندی میان دو گفتمان غرب‌گرایی و باستان‌گرایی را بیان می-کند و قالیچه هویت جدید یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Transtextual reading of the seated woman rug kept in Ahadzadeh Gallery

نویسنده [English]

  • sahel erfan manesh

Assistant Professor of Handicrafts Department, Faculty of Art and Architecture, University of Sistan and Baluchistan, Zahedan, Iran.

چکیده [English]

In the Qajar period, the images of women woven into carpets mostly include mythical women and objective women from the West. In this period, carpets were also woven that were influenced by both discourses, among which the Mahfouz carpet in Ahadzadeh Gallery can be mentioned. This carpet is taken from the carpet of the Armenian queen Mahfouz in the Carpet Museum, which according to the verbal text inside the carpet, was the queen of the era of Peter the Great. Also, in addition to the influence of this carpet, there is a part of the text of the carpet of the world on the back of the cow and fish in this carpet. Since one of the rugs shows an objective image of a western woman and the other rug shows an image of a mythical woman, this research is looking for the relationship between the texts. The purpose of this research is to examine and study how the queen of England carpet and the world carpet are related to the Mahfouz carpet in Ahadzadeh Gallery; Therefore, the question that this research answers is: How can the relationship between these rugs, which represent the western and mythological view, be explained with the Ahadzadeh rug? What changes have occurred in the process of forming this relationship? To reach a suitable answer and understand the relationship between the images and the reading of Ahadzadeh's carpet, the relationship between the texts is discussed with Genette's transtextuality approach. In this method, the relationship between three rugs is read and evaluated to guide the audience to the relationship and the way to find the identity of the Ahadzadeh rug. Since carpets represent the thought and discourse of the Qajar period, this research is important to understand the art of that period and their view of women and the way of creativity in works of art according to the change in the pretext. It is necessary to receive such recognition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : image carpet
  • Qajar period
  • transtextuality
  • Ahadzadeh gallery
  • Genett