نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده زن و خانواده، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری مطالعات زنان، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده زن و خانواده، قم، ایران

چکیده

در راستای شناخت مؤلفه‌های مردانگی مردان ایرانی و به عنوان حوزه‌ای از مطالعات مردان، می‌توان به فرهنگ شفاهی و ضرب‌المثل‌ها پرداخت. مطالعات مردان یکی از حوزه‌های نوظهور مطالعات جامعه‌شناسی و جنسیت است که در جهت شناخت بیشتر مردان و بررسی رفتار، انتظارات، انتسابات و هویت ذاتی مردانه گام مؤثری برداشته است. بررسی ضرب‌المثل‌ها از آن‌ جهت اهمیت دارد که پل ارتباطی میان محقق و فرهنگ عامه و شناخت هرچه بیشتر عقاید اعضای یک جامعه است. این پژوهش به شیوه کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوای انجام شده است. در این پژوهش 803 ضرب‌المثل با کلیدواژه‌های مرد، شوهر،دایی، عمو، پدر،پسر و داماد انتخاب و بررسی شدند. تحلیل محتوای ضرب‌المثل‌ها به تعداد هفتاد و هشت زیر مؤلفه از ده مؤلفه‌ی کلی منجر و در نهایت با محوریت مؤلفه‌ی کلی «مردانگی به ‌مثابه امر متناقض» به سرانجام رسید. امر متناقض مردانگی خصوصیاتی دارد که ازجمله آن می‌توان به آغاز آن از وضعیتی غیر روشن اشاره داشت. ناروشنی و ابهام مردانگی به آن معناست که مشخص نیست از چه زمانی مردان به این صفات متصف شده‌اند و آیا زمانی بوده است که مردان رفتار مردانگی متفاوتی با زنان داشته باشند؟ وجه دوم مردانگی به عنوان امر متناقض تقابل و تخالف با زنان است. این مهم از آن جهت محل بررسی است که به چه دلیل و در چه فرایندی متفاوت بودن به معنای متغایر و متعابد بودن فهم و در نهایت آنچه تفاوت تبدیل به تقابل میان و برای آن شواهد متعددی نیز ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Gender structure and paradoxical masculinity in Iranian oral literature

نویسندگان [English]

  • Somayeh Arab khorasani 1
  • Tahereh Maleki 2

1 Assistant Professor, University of Religions and Religions, Faculty of Women and Family, Qom, Iran

2 PhD in Women's Studies, University of Religions and Religions, Faculty of Women and Family, Qom, Iran

چکیده [English]

In order to understand the components of Iranian men's masculinity as a field of men's studies, it is possible to study oral culture and proverbs. Men's studies is one of the emerging fields of sociology and gender studies, which has taken an effective step in the direction of knowing more about men and investigating the behavior, expectations, attributions and inherent identity of men. Examining proverbs is important because it is a bridge between the researcher and popular culture to know as much as possible the opinions of the members of a society. This research was conducted in a qualitative way using the content analysis method. In this research, 803 proverbs with keywords man, husband, son-in-law, uncle, uncle, father and son were selected and analyzed. The analysis of the content of proverbs led to seventy-eight sub-components out of ten general components and was finally concluded with the centrality of the general component "Masculinity as a contradictory thing". The paradoxical issue of masculinity has characteristics; among which it can be pointed out that it starts from an unclear situation. The lack of clarity and ambiguity of masculinity means that it is not clear since when men have been characterized by these traits and has there ever been a time when men had different masculinity behavior from women? The second facet of masculinity as a contradictory thing is opposition and conflict with women. This is important because it is the place of investigation that for what reason and in what process being different means that the understanding is different and contradictory and finally what the difference has turned into an opposition and for that many evidences have been presented.

This is important because it is the place of investigation that for what reason and in what process being different means that the understanding is different and contradictory and finally what the difference has turned into an opposition and for that many evidences have been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family
  • Gender
  • Masculinity
  • Proverb
  • Iran