نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

2 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

چکیده

ناسزاگویی به عنوان بارزترین ویژگی موسیقی عامه پسند رپ، شاخص‌های زبانی اجتماعی را در ادبیات افراد جامعه تغییر می‌دهد. هدف این پژوهش کشف و بررسی دلالت های ذهنی و معنایی دختران هوادار تتلو از گوش دادن به آهنگ های ناسزاگوی اوست که با روش کیفی و تکنیک نظریه‌ی زمینه‌ای و استفاده از مصاحبه‌ های عمیق نیمه ساخت یافته با تعداد25 نفر از تتلیتی ها انجام گرفته است. نمونه‌ها بر اساس نمونه گیری هدفمند گلوله برفی انتخاب شدند. مصاحبه‌ها با رسیدن به اشباع نظری متوقف گردید.مدل پارادایمی حاصل از تفسیر نظرات دختران هوادار نشان می دهد که (مقبولیت آهنگ های ناسزاگو) در ارتباط با مجموعه ای از شرایط علی(بستر اجتماعی فرهنگی- موقعیت‌های خاص- همذات پنداری- جذابیت تجربه‌ زیسته هنرمند- مجوز نگرفتن و طرد شدن از جامعه- پیشینه خانوادگی خواننده)، شرایط زمینه‌ای( فقر- بیکاری- انزوا- نداشتن سرگرمی)، شرایط مداخله گر(سلطه‌ صنعت موسیقی- گروه همسالان) معنا می یابد. دختران با بهره گیری از استراتژی‌های(عادی بودن ناسزا در سبک رپ - دلنشین بودن ناسزا ) ناسزاگویی در موسیقی خیابانی را توجیه می‌کنند که از جمله پیامدهای آن ( تخلیه انرژی- ایجاد گفتمان ناسزاگویی در ادبیات جامعه- عادی شدن ناسزاگویی به اطرافیان- تشدید ناسزاگویی در آهنگ های جدید - گرایش به نیهیلیسم )می باشد. هواداران، خود و خواننده را طرد شده از جامعه و قربانی ظلم و تبعیض احساس می کنند و به دلیل اینکه در برابر تبعیض‌ها، فاقد قدرت عمل هستند، به افراد درمانده و ضعیفی می‌مانند که صرفاً با استفاده از ناسزا، قادر به ابراز خشم‌شان هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Women and Swearing Rap Music consumption (A Qualitative Research about the Semantic Implications of Tehran girls)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Yamini 1
  • Talie Khademian 2
  • Hossein Dehqan 3

1 PhD Candidate of cultural sociologyꓹ Department of Sociologyꓹ North Tehran Branchꓹ Islamic Azad Universityꓹ Tehranꓹ Iran

2 Associate Professor Department of Sociologyꓹ North Tehran Branchꓹ Islamic Azad Universityꓹ Tehranꓹ Iran (Corresponding Author)

3 Assistant Professor Department of Sociologyꓹ North Tehran Branchꓹ Islamic Azad Universityꓹ Tehranꓹ Iran

چکیده [English]

Swearing, as the most obvious feature of popular rap music, changes the socio-linguistic indicators in the literature of people in society. The two-way relationship of the audience with the content of the songs is formed based on the tastes and knowledge that depend on the local situation. For example, in Iranian society, in the past, swearing was heard in the feudal system, boys' schools, military, labor and factories, but Today, swearing is increasingly heard in academic environments, regardless of gender, and in girls' high schools, which is in conflict with Iranian cultural symbols. The purpose of this research is to discover and investigate the mental and semantic implications of Tataloo fan girls from listening to his swearing songs, which was carried out with the qualitative method and grounded theory technique and the use of in-depth semi-structured interviews with 25 Tataloo fans.The samples were selected based on the purposeful snowball sampling. Interviews were stopped when theoretical saturation was reached. The paradigm model resulting from the interpretation of the opinions of female fans shows that acceptability of swearing songs) in connection with a set of causal conditions (social and cultural background - special situations - homophobia - attractiveness of the artist's lived experience - not getting permission and rejection from society - family background of the singer), background conditions (poverty-unemployment-isolation-lack of entertainment), intervening conditions (dominance of music industry-peer group) become meaningful. Girls justify swearing in street music by using strategies (the normality of swearing in rap style - the pleasantness of swearing) which is one of its consequences (draining energy - creating a discourse of profanity in society's literature - normalization of swearing to people around - intensification of swearing in new songs - tendency towards nihilism). The fans consider themselves and the singer to be rejected from the society and victims of oppression and discrimination, and because they lack the power to act against discrimination, they are helpless and weak people they are like helpless and weak people who are only able to express their anger by swearing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fan girls"
  • music industry"
  • nihilism"
  • swearing"
  • "
  • Tataloo"