نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، گروه حقوق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان

2 استادیار گروه حقوق، واحد بندر انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر انزلی، ایران

3 استادیارفقهوحقوق،واحدلاهیجان،دانشگاهآزاداسلامی،لاهیجان،ایران.

10.22059/jwica.2023.356967.1903

چکیده

سینما به‌مثابه عنصری فرهنگی و به‌عنوان یکی از عرصه‌های بازنمایی مسائل اجتماعی، نقش مؤثری در افزایش سطح آگاهی جامعه و در پی آن کاهش سوءگیری شناختی در این قلمرو دارد. یکی از این بازنمایی‌ها، خشونت علیه زنان و در پی آن بزه‌دیدگی این قشر آسیب‌پذیر است. تحقیق حاضر با هدف بررسی جرم‌شناختی بازنمایی بزه‌دیدگی زنان در آثار سینمایی، به مطالعه موردی فیلم سینمایی رگ خواب با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد جهت‌دار پرداخته است. یافته‌های تحقیق بیانگر این امر می‌باشند که شخصیت اصلی فیلم، مینا، به‌عنوان بزه‌دیده ایده‌آل ناشی از ساختارهای اجتماعی و با انتخاب سبک زندگی ریسک‌پذیر موجب شتاب‌دهندگی در بزه‌دیدگی خود شده که در نبود حمایت‌های اجتماعی و قانونی، بزه‌دیدگی مکرر و ثانویه او را به‌همراه داشته که بازنمایی گوشه‌ای از واقعیت است. همچنین، از آن‌جایی که واقعیت اجتماع در قلمرو بزه‌دیدگی زنان به‌مراتب جدی‌تراز بازنمایی آن در آثار سینمایی است و عدم توجه به این مقوله می‌تواند تأثیرات جبران‌ناپذیری بر پیکره جامعه بر جای گذارد، به‌عنوان نتیجه این تحقیق، به ضرورت ساخت آثاری سینمایی بدون سانسورهای فرهنگی برای حساس‌سازی، آگاهی‌بخشی و ایمن‌سازی افراد در جامعه به‌عنوان مخاطبان عام و جهت پیشگیری از بزه‌دیدگی اولیه و مکرر آنان و همچنین در راستای اثرگذاری بر سیاست‌گذاری‌‌ها و قانونگذاری‌های هدفمند و حمایتی، به‌ویژه در زمینه رفع تبعیض علیه زنان و دسترسی قربانیان در هر شکل و قالبی به نظام عدالت کیفری با تمرکز بر مخاطبان خاص و در راستای پیشگیری از بزه‌-دیدگی ثانویه، در جهت اهداف جرم‌شناسی کاربردی و مهار خشونت علیه زنان در جامعه، تأکید شده‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Criminological Analysis of the Representation of Woman Victimization in the Light of Lifesyle in Subdued (Rage Khab) Movie

نویسندگان [English]

  • Aylin Daemi 1
  • Maryam Abachi 2
  • Seyed ali Mir Ebrahimi 3

1 . Doctoral student of criminal law and criminology, Department of Law, Lahijan Branch, Islamic Azad University

2 Assistant professor, Department of law, Bandar Anzali Branch, Islamic Azad University, Bandar Anzali, Iran

3 Assistant professor, Department of jurisprudence and law, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran.

چکیده [English]

Cinema, as a cultural element in society and one of the arenas of representation of social issues, has an effective role in increasing the level of awareness of the society and reducing cognitive bias in this realm. One of the cinematic representations in this field is about violence against women and subsequently victimization of this vulnerable group. This research aims to investigate the criminological aspects of representation of women's victimization in cinematic works, in the context of lifestyle. To this purpose, the case study of Subdued (Rage Khab) movie has been done, using the directed qualitative content analysis method. The findings of this research showed that the lifestyle of the main character of the film, Mina, in the traditional society and in the absence of social and legal protections, led to the repeated and double victimization of her. In fact, Mina is a selected victim by Kamran, the male character of the film, as an attractive target in the ideal victim framework. The representation of victimization of women in this movie is a part of the reality in society. Also, since the reality of society in the realm of women's victimization is far more serious than its representation in cinematic works, and not paying attention to this important component can leave irreparable effects on the structure of society, as a result of this research and for preventing of violence against women, the necessity of cinematic works production without cultural censorship are emphasized. Thus, cinema with the preventive approach of initial victimization of women due to the lifestyles-exposure, through sensitization, awareness, immunization; and also by focusing on preventing the secondary victimization of women through efficiency in changing the structural factors of victimization, especially eliminating of discrimination against women, in the society and the possibility of accessing all women who have been experienced victimization in any form and in any framework to the criminal justice system, can be effective in reducing the victimization of women in the society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminology
  • Lifestyle
  • Representation
  • Subdued (Rage Khab) Movie
  • Victimization of Women