نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده هنر دانشگاه الزهرا رشته نقاشی

2 دانشگاه تهران

10.22059/jwica.2023.348429.1906

چکیده

یکی از عمده شاخصه‌های شناختی انسان، خصوصاً در عصر مدرن و پس از آن، مسئلة هویت جنسیتی است که از طریق آن مرز میان خود و دیگری قابل ادراک شده و قلمرو تعریف و تحدید ماهوی شخص معین می‌گردد. بازتاب این مسئله در آثار هنرمندان معاصر، به ویژه هنرمندان زن مسلمان، به عنوان یک دغدغه جدی قابل مطالعه و تحلیل است. پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن آثار سه هنرمند زن معاصر در جهان اسلام، یعنی مونا حاتوم (هنرمند فلسطینی تبار، متولد 1952) ، للا السعیدی (هنرمند مراکشی، متولد 1956) و بشری المتوکل (هنرمند یمنی، متولد 1969)، در صدد پاسخ به این پرسش است که کدام عوامل باعث بازتاب هویت جنسیتی در آثار این سه هنرمند شده و هر کدام، چگونه آن را در آثار خود انعکاس داده‌اند؟ در پژوهش حاضر، روش تحقیق توصیفی _ تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات از طریق اسناد کتاب‌خانه‌‌ای صورت گرفته است. شیوه‌ی تجزیه و تحلیل، به صورت کیفی و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده، از روش استقرایی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بحث هویت جنسیتی زنان، وضعیت افراط گرایی‌های مذهبی در کنار هویت‌های قومی و دلالت‌های زبانی، محور اصلی آثار مورد مطالعه را تشکیل می-دهند. سیالیت هویت، نمایش روابط خلاقانه و دگرگون شده زنان گاه در قیاس با مردان و گاه به صورت مستقل، نمودی از دغدغه‌های هویت جنسیتی نزد این هنرمندان است. و آنان از طریق عکاسی، ویدئو و بهره‌گیری از عنصر نوشتار این عوامل را در آثار خود انعکاس داده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Reflection of gender identity in the works of three contemporary female artists of the Islamic world

نویسنده [English]

  • niloofar shafiee 2

2 ,University of tehran

چکیده [English]

Biological and gender, as well as social distinctions, generally creates differences with the inferiority of women in the society, and finally, it has taken the rights of inequality and possibilities. which can be seen in art. Since Islam favors the equality between men and women, therefore women and men have the same position in God's place. And in terms of freedom, right and rights, moral and religious responsibilities are the same. Islam believes that men and women are complementary to each other, and one is not preferable to the other. However, from the beginning of Islam until today, distinctions between men and women can be seen in most areas. One of the most important cognitive characteristics of humans, especially in the modern era and after, is the issue of gender identity, through which the border between oneself and the other can be perceived and the scope of defining and understanding the essence of a person is determined. The reflection of this issue in the works of contemporary artists, especially Muslim female artists, can be studied and analyzed as a serious concern. Based on the works of three contemporary Muslim female artists in the Islamic world, namely Mona Hatum, Lala Al-Sidi and Bushra Almutawakel, the current research aims to answer the question of which factors reflect the gender identity in the works of these three artists and how each of them Is. Have they reflected it in their works? In the current research, the research method is descriptive-analytical and the information was collected through library documents by collecting books, books and websites. The methods of analysis are qualitative.By examining and analyzing the works of these three artists, it comes to the conclusion that it explores gender identity, in addition to the works of Western artists, among Muslim artists, women can also be considered. The results indicate that factors such as discrimination, sexist society, the position of women in Islamic society and the spread of religious extremism have shown gender identity in this artist. And they have reflected these factors in their works through photography, video and the use of writing factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender Identity
  • Contemporary art
  • Mona Hatoum
  • Lalla Essaydi
  • Boushra Almutawakel