نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه ایلام

2 دانشیاردانشگاه ایلام

3 دانشیار دانشگاه باقرالعلوم (ع)

چکیده

رمان به مثابة محصول فرهنگی، نمایندۀ جامعه‌ای با گفتمان‌های گوناگون است. هرکدام از این گفتمان‌ها با پیکربندی‌های خاص خود، مدام در تلاش برای یافتن مطلوب خود هستند تا معانی خود را هژمونیک کنند. پژوهش حاضر، تلاشی جهت واکاوی نشانه شناسی گفتمانی جنسیت با تاکید بر نظریۀ لاکلائو و موفه در دو رمان « این خیابان سرعت گیر ندارد» و « رهش» است. بر این اساس، مسالۀ اصلی در پژوهش حاضر این است که «جنسیت» در این رمان‌ها چگونه بازنمایی شده‌است. همچنین تفکرات جنسیتی چگونه از طریق ذهنیت نویسنده در نگارش رمان بازتاب یافته‌اند و نویسنده چه دیدگاهی نسبت به آنها دارد. پژوهش پیش رو از لحاظ روش‌شناسی پژوهشی توصیفی و کیفی محسوب می‌شود که گردآوری داده‌های آن به روش کتابخانه‌ای انجام می‌گیرد. طبق این روش، تحلیل رمان شامل سه سطح است : تحلیل متنی، تحلیل بینامتنی و تحلیل بافتی. تحلیل متنی به نشانه شناسی شخصیّت‌های رمان و پیداکردن نظم‌های گفتمانی رمان اختصاص دارد؛ در تحلیل بینامتنی، هر رمان با رمان‌های هم دوره مقایسه می‌شود و در تحلیل بافتی، رابطه رمان با فضای اجتماعی کلان تری بررسی می‌گردد. در نهایت تحلیل گزاره‌ها مشخص گردید که اصلی ترین دغدغه و درون مایه رمان‌ها؛ جدال آشکار بین سنت و مدرنیته در برساخت اجتماعی جنسیت نهفته است که به صورت ضمنی در لایه‌های درونی متن و بازتاب واژگانی گنجانده شده و شخصیت اصلی رمان‌ها در تمامی مراحل در جدال بین دو برساخت زیستی جنسیت و برساخت اجتماعی آن قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Discourse semiotics of gender in two novels "This street has no speed bumps "and "Rahesh".

نویسندگان [English]

  • نرجس ghabeli 1
  • alireza asadi 2
  • ali soltani 3

1 PhD student of Ilam University

2 Associate Professor, Ilam University

3 Associate Professor of Bagheral Uloom University

چکیده [English]

As a cultural product, the novel represents a society with various discourses. Each of these discourses, with their own configurations, are constantly trying to find their ideal to make their meanings hegemonic. The current research is an attempt to analyze the discourse semiotics of gender with an emphasis on the theory of "Laclau "and "Mouffe" in the two novels "This street has no speed bumps" and "Rahesh". Based on this, the main issue in the current research is how "gender" is represented in these novels.Also, how gender thoughts have been reflected through the author's mentality in writing the novel and what is the author's point of view towards them. In terms of methodology, the upcoming research is considered a descriptive and qualitative research, which data collection is done by library method. According to this method, the analysis of the novel includes three levels: textual analysis, intertextual analysis and contextual analysis. Textual analysis is dedicated to the semiotics of the novel's characters and finding the discourse order of the novel; In intertextual analysis, each novel is compared with novels of the same period, and in contextual analysis, the relationship of the novel with the larger social space is examined.Finally, the analysis of the propositions revealed that the main concern and theme of the novels; The obvious conflict between tradition and modernity lies in the social construction of gender, which is implicitly included in the inner layers of the text and lexical reflection, and the main characters and theme of the novels; The obvious conflict between tradition and modernity lies in the social construction of gender, which is implicitly included in the inner layers of the text and lexical reflection, and the main characters of the novels are in the conflict between the biological construction of gender and its social construction at all stages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse analysis
  • semiotics
  • gender
  • Laclau and Mouffe
  • .This street has nospeed bumps Rahesh