نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار تاریخ دانشگاه فرهنگیام خرم آباد

10.22059/jwica.2023.362577.1944

چکیده

زنان در دوره مدرن به عنوان بخشی از ابزار تبلیغات احزاب و جریان‌های سیاسی قرار گرفتند. در برنامه حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان و فاشیسم ایتالیا زنان به عنوان ابزاری برای فرزند آوری و در نتیجه افزایش توان سیاسی- نظامی کشور مورد توجه قرار گرفتند. همزمان با این رویدادها در اروپا، در برخی از نشریات ایران مانند هفته‌نامه «نامه ایران باستان» بهره‌گیری از زنان به عنوان ابزار تجدد و عاملی برای فرزندآوری و در نتیجه ایجاد حکومت نیرومند مرکزی مورد توجه قرار گرفت. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که جایگاه و وظایف اجتماعی زنان در این نشریه چه بود و دیدگاهها و برنامه آلمان نازی چگونه در آن بازتاب پیدا کرده است؟ این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی و بر مبنانی تحلیل محتوای هفته نامه در طی 4 سال است. دستاورد پژوهش نشانگر آن است که این نشریه هر چند نگاهی متجددانه به زنان در جامعه دارد اما در رویکردی آلمانگرایانه و جانبداری آشکار از فاشیسم، می‌کوشد تا زنان را به عنوان ابزاری مؤثر برای فرزند‌آوری و افزایش جمعیت، و در نتیجه احیای شکوه باستانی ایران به کار گیرد. برخلاف برداشت سنتی که از زن با عنوان حقارت‌آمیز «ضعیفه» یاد می‌شود و شأنی برای او در عرصه کار و فعالیت سیاسی- اجتماعی قائل نیست، در این برداشت زن متجدد از لحاظ «آفرینش ملت»، موجودی نیمه‌خدایی است که ضمن برداشتن حجاب و ورود به عرصه فعالیت اجتماعی و ورزش، می‌بایست به مهمترین وظیفه خود یعنی فرزندآوری و تربیت آن برای برساخت دولت- ملت و «فضای حیاتی» اقدام نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Nazism and women: Reflection of Nazi attitudes about women in the weekly newspaper "Nameh Iran-e Bastan"

چکیده [English]

Nazism and women:

Reflection of Nazi attitudes about women in the weekly newspaper "Nameh Iran-e Bastan"

Abstract:

In the contemporary world, women have been considered in different ways as a subject for propagandizing modernism, religious traditionalism, a criterion for the development of citizenship rights, etc. In the doctrine of the National Socialist Party of Germany, women were considered as a means to increase the population and increase the political-military power of the country. In Iran, at the same time, the approach to the women as a means of modernity and a factor for increase of population and to create a strong central government was noticed in some Journals such as "Nameh-h Iran Bastan". This research seeks to answer the question that what was the position of women in this Journal and how were the views and program of Nazi Germany reflected in it? This research was carried out in a descriptive-analytical manner and based on the content analysis of the weekly newspaper "Nameh Iran Bastan" during the 4 years of its publication. Nameh Iran Bastan was started in 1933 under the management of Abdul Rahman Saif Azad, who was a pro German Nazism party, when Hitler came to power in Germany and continued until 1936.

The results of research shows that according to defense of this weekly newspaper to fascism, along with a modern understanding of the women in the society, they are mentioned as an effective tool for childbearing and as a result increasing the military power of the country. Contrary to the traditional view that does not allow women to enter the field of sports and political-social activities, in this modern view women are semi-divine beings in terms of the creation of the nation, who, while entering the field of social activity, he should do her most important duty, i.e. childbearing and upbringing them.Key words: First Pahlavi, Modernity, Nazism, Procreation, Women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: First Pahlavi
  • Modernity
  • Nazism
  • Procreation
  • Women