نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه تاریخ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 نویسنده مسئول دانشیار گروه مطالعات انقلاب اسلامی، دانشکده فرهنگی و علوم اجتماعی، دانشگاه جامع امام حسین، تهران، ایران.

3 استاد گروه تاریخ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

شناخت و بررسی مصادیق تاریخی از جایگاه و عملکرد زنان شاعر در دول صدر اسلام و مقایسه آن ها علاوه بر این که از نظر پژوهشی بدیع و نو است، در اینجا به عنوان مسئله اصلی مقاله مورد بحث قرار گرفته شده است. هدف پژوهش مشخص نمودن اهتمام رسول خدا (ص) به جایگاه زنان شاعر و قائل شدن به نقش آفرینی آنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی توسط آن حضرت و مقایسه تطبیقی عملکرد دولت‌های موسوم به خلفای راشدین با سیره رسول اکرم (ص) در این مورد است. در این راستا سؤال پژوهش به این صورت طرح شده؛ که دولت های خلفای سه‌گانه و حضرت علی (ع) تا چه اندازه به جایگاه زنان شاعر مطابق عملکرد دولت نبوی (ص) اهتمام ورزیدند؟ روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی و شیوۀ گردآوری داده‌ها کتابخانه‌ای و اسنادی است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که بیش‌ترین روایت ها از جایگاه و عملکرد تأثیرگذاری زنان شاعر حکومت اسلامی در صدر اسلام مربوط به دوران حکم‌رانی نبوی و علوی بوده است که این برگرفته از دو مکتب فکری و دو سبک مدیریتی مختلف در این خصوص است. اولی تلاش می‌کند جایگاه زنان شاعر مسلمان را بر اساس معیارهای دینی تنظیم و در نتیجه ارتقاء بخشد و دومی بر اساس نظریه‌های شخصی و سلایق فردی برگرفته از فضای محلی قبل از اسلام و منافع در پیش، این جایگاه را آن‌طور که خود می‌پسند؛ عمل می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examining the position and performance of women poets in the Prophetic and Alawi government and comparing it with the government of the three caliphs

نویسندگان [English]

  • mohammadjavad najafi 1
  • Mohammed Hussain ragby Davani 2
  • mohammad sepehri 3

1 Ph.D. candidate of History Department, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Islamic Revolution Studies, Faculty of Culture and Social Sciences, Imam Hossein University, Tehran, Iran

3 professor of the history department, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Recognizing and examining historical examples of the position and performance of women poets in early Islamic countries and their comparison, in addition to being novel and new in terms of research, is discussed here as the main issue of the article. The purpose of the research is to determine the importance of the Messenger of God (pbuh) to the position of women poets and to consider their role in the political and social arenas by him and to compare the performance of the governments of the so-called rightly caliphs with the life of the Holy Prophet (pbuh) in This is the case. In this regard, the research question is proposed as follows; To what extent did the governments of the three caliphs and Hazrat Ali (AS) pay attention to the position of women poets according to the performance of the Prophet's government?The research method in this research is descriptive-analytical and the method of collecting library and documentary data. The findings of this research show that most of the narratives about the position and influence of women poets of the Islamic government at the beginning of Islam were related to the era of Prophetic and Alawi rule, which is derived from two schools of thought and two different management styles in this regard. The first one tries to adjust the position of Muslim women poets based on religious criteria and thus improve it, and the second one tries to adjust this position as he likes based on personal theories and individual tastes taken from the local environment before Islam and the interests ahead. acts government at the beginning of Islam were related to the era of Prophetic and Alawi rule, which is derived from two schools of thought and two different management styles in this regard. The first one tries to adjust the position of Muslim women poets based on religious criteria and thus improve it, and the second one tries to adjust this position as he likes based on personal theories and individual tastes taken from the local environment before Islam and the

کلیدواژه‌ها [English]

  • The position of women poets
  • the performance of women poets
  • the prophetic government (pbuh)
  • the government of the three caliphs
  • the Alawi government (pbuh)