نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کاشان

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی.دانشگاه کاشان

3 دانشیار زبان و ادبیات عربی.دانشگاه کاشان

چکیده

در نقد فمنیستی، مسأله زن و جایگاه او در جامعه مطرح می‌شود. رمان «التی تعد السلالم»، اثر هدی حمد نویسنده زن عمانی، رویکردی نقادانه نسبت به جایگاه زنان در جامعه دارد و دربردارنده‌ی مفاهیمی چون اختلاف طبقاتی میان زنان، چالش‌های فرهنگی آنان و سیطره نظام مردسالارانه است. پژوهش پیش‌رو در نظر دارد با رویکرد کیفی و روش توصیفی- تحلیلی رمان یادشده را در تطابق با رویکردهای چهارگانه نقد فمنیستی «الین شوالتر» شامل رویکردهای زیست‌شناختی، روان‌شناختی، زبان‌شناختی و فرهنگی مورد بررسی و تحلیل قرار دهد و در پی یافتن پاسخ این پرسش است که نویسنده چگونه مؤلفه‌های زنانه را در اثر خود بازتاب داده است. حمد در بعد زیست‌شناسی زنان به مسائلی چون زایمان، ختنه زنان و بارداری اشاره کرده است و در بعد روانی، مسائلی مانند وسواس فکری و عملی، خواب و دوگانگی رفتاری را مورد توجه قرار داده است. کاربرد ویژگی‌های برجسته زبانی توسط نویسنده هم‌چون واژگان و لهجه عامیانه عربی در انعکاس مسائل زنانه و مشکلات فرهنگی چون قاچاق زنان و آزار جسمی آن‌ها، موجب خلق اثری تاثیرگذار و آگاهی‌بخش شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، حمد با تکیه بر شگردهای زبان زنانه خود با توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی زنان‌ در هویت‌بخشی به زنان موفق عمل کرده است و بسامد بالای مؤلفه‌های الگوی شوالتر، زنانه بودن اثر وی را اثبات می‌کند. نویسنده با زبان زنانۀ خود، دغدغه‌‎های مهم و عمیق پیرامون زنان را در قالب مسائل زیستی، روانی و فرهنگی مطرح کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Feminist criticism of the novel "Allati Tadd al-Salalam" based on Elaine Showalter's theory

نویسندگان [English]

  • mohsen seifi 1
  • samaneh dehghani 2
  • ali najafi ivaki 3

1 Associate Professor of Arabic Language and Literature. university of kashan

2 phd student of Arabic language and literature,

3 Associate Professor of Arabic Language and Literature, University of Kashan

چکیده [English]

Feminist criticism highlights women and their position in society. Alati Ta’ud al Salalim (She who counts the stairs) is a novel written by Huda Hamed, an Omani writer. In her novel, she takes a critical approach to women’s position in society and addresses concepts like social class inequality among women, their cultural challenges, and male dominance. The present study aims to investigate this novel based on four models of gynocriticism proposed by Elaine Showalter, including biological, linguistics, psychoanalytic, and cultural models.. Using prominent linguistic features such as vocabulary and Arabic dialect in reflecting women’s issues and their cultural challenges like women trafficking and physical abuse in her work, Hamed has created an impressive and informative work. The results of the study revealed that she has succeeded in identifying women considering women’s social and cultural issues. Moreover, the high frequency of the components of Showalter’s model in the novel under study confirms its feministic nature. The women’s cultural aspect is so highlighted in its narrative that the fundamental and deep cultural concerns are mentioned in the shadow of the biological and psychoanalytic issues. This research seeks to answer this question: “how does the writer reflect women’s components in her novel?” She has raised issues like delivery, female circumcision, and pregnancy, considering the biological model. In terms of the psychoanalytic model, she has mentioned obsessions, compulsions, sleep, and bipolarity. Using prominent linguistic features such as vocabulary and Arabic dialect in reflecting women’s issues and their cultural challenges like women trafficking and physical abuse in her work, Hamed has created an impressive and informative work. The results of the study revealed that she has succeeded in identifying women considering women’s social and cultural issues. Moreover, the high frequency of the components of Showalter’s model in the novel under study confirms its feministic nature. The women’s cultural aspect is so highlighted in its narrative that the fundamental and deep cultural concerns are mentioned in the shadow of the biological and psychoanalytic issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: feminist criticism
  • Elaine Showalter
  • Hoda Hamad
  • patriarchy
  • female identity