نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه علوم انسانی

چکیده

بررسی ارتباط جنسیت و استعمار یکی از موضوعات مهم و قابل توجه در مطالعات انتقادی گفتمان استعمار است که شناخت کیفیت و چگونگی آن، علاوه بر آن‌که می‌تواند به بسط مطالعات استعماری مدد رساند، به شناخت ابعاد گسترده موضوع جنسیت، به‌ویژه نقش‌های مختلف زنان، در ضمن پدیده‌ای چون استعمار نیز کمک می‌کند. سارا میلز یکی از فمینیست های ادبی معاصر است که با نگاهی زنانه و منتقدانه نشان میدهد متون زن‌نوشت برخلاف غفلت جریان استعمارپژوهی در بسط و توسعه استعمار نقش ایفا می کنند و می‌توانند کنشگری فعالانه داشته باشند. با توجه به فقر ادبیات فارسی در این حوزه، نوشتار حاضر می‌کوشد نگاهی به نظریه میلز داشته و بعد از مروری بر دستاوردهای آن، با واکاوی یکی از نمونه های مورد تحلیل او زاویای مختلف این نظریه را بصورت عملی هم مورد توجه قرار دهد. در انتها نیز به برخی از زوایای قوت و ضعف این نظریه پرداخته می‌شود، آنهم با این امید که آغازگر بحث‌های جدید در میان فارسی‌زبانان و فعالان حقوق زنان باشد. یافته های این تحقیق نشان میدهند میلز در حقیقت با استعمارزدایی از درون می کوشد گامی برای رهایی از استعمار بیرونی بردارد. بنابراین تلاش او بیش از آنکه در نقد زنان باشد، به عنوان یک فمینیست در جهت ارزش بخشیدن به متون زن نوشت و اثبات خلاقیت زنان در خلق آثار هنری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Gendering colonialism: An analytical-critical review of the untranslated book "Discourses of Difference: An Analysis of Women's Travel Writing and Colonialism" by Sarah Mills

نویسنده [English]

  • zahra mohagheghian

پژوهشگاه علوم انسانی

چکیده [English]

Investigating the relationship between gender and colonialism is one of the important and significant issues in critical studies of colonial discourse, knowing its quality and manner, in addition to helping to expand colonial studies, to recognize the broad dimensions of gender, especially the different roles of women, at the same time A phenomenon like colonialism also helps. Sarah Mills is one of the contemporary literary feminists who, with a feminine and critical perspective, shows that women's texts play a role in the expansion and development of colonialism and can be active activists, contrary to the neglect of the colonialist current. Considering the poverty of Persian literature in this field, this article tries to take a look at Mills's theory and after reviewing its achievements, by analyzing one of the examples analyzed by him, to consider the various angles of this theory in a practical way. At the end, some of the strengths and weaknesses of this theory are discussed, with the hope that it will initiate new discussions among Persian speakers and women's rights activists. The findings of this research show that Mills is actually trying to take a step to get rid of external colonialism by decolonizing from within. Therefore, her effort is more than criticizing women, as a feminist, she wrote in the direction of valuing women's texts and proving the creativity of women in creating works of art.

At the end, some of the strengths and weaknesses of this theory are discussed, with the hope that it will initiate new discussions among Persian speakers and women's rights activists. The findings of this research show that Mills is actually trying to take a step to get rid of external colonialism by decolonizing from within. Therefore, her effort is more than criticizing women, as a feminist, she wrote in the direction of valuing women's texts and proving the creativity of women in creating works of art.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The theory of gender colonialism, colonialism and women'
  • s activism, Sarah Mills, critique of racial colonialism, critique of gender colonialism,