نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام دانشگاه تهران

2 مدرس سینما و تاتر

چکیده

داستان بلند مار و مرد (57-1355) اثری از سیمین دانشور است که بر اساس روایت‌‌‌‌های اسطوره‌‌‌‌ای، متون مقدّس و روایت‌‌‌های مذهبی به رشته‌‌ی تحریر درآمده ‌است. مبنای نظری این نوشتار در مطالعه و بررسی سهم بینامتنی روایات مذکور در ساخت و پرداخت آن اثر ادبی، تعریف نظری لوران ژنی از مفهوم بینامتنیت در مقاله‌‌ی "راهبرد اشکال" است که در آن، در تفاوت دریافت خود از بینامتنیت (معروف به بینامتنیت نرم) و بینامتنیت یولیا کریستوا (معروف به بینامتنیت سخت)، پیشنهاد می‌‌‎‌کند؛ زمانی باید از بینامتنیت سخن به میان آورد که بتوان عناصری فراتر از واحد لغوی از متن پیشین را در متن جدید بازیابی کرد. به عبارت دیگر ارتباط متن‌‌های مورد نظر، فراتر از ارتباط واژگانی و روابط صوری است؛ ژنی، ارتباط بینامتنی دو متن بایکدیگر را نه با جمع مبهم و مرموز تأثیرات یکی بر دیگری، بلکه با میزان ارتباط درونی دو متن با یکدیگر و چگونگی نفوذ و تأثیرگذاری یکی بر دیگری مرتبط دانسته و بر دو نوع بینامتنیت "قوی" و"ضعیف" تأکید می‌‌‌کند. از نظر او، زمانی که دو متن، دست کم از دو جنبه‌‌‌ی صوری و مضمونی باهم ارتباط داشته باشند، "بینامتنیت قوی" و زمانی که ارتباط متون بایکدیگر، در یکی از این دو سطح متوقف شود "بینامتنیت ضعیف"برقرار می‌‌شود. پژوهش حاضر از حیث نوع، مطالعه کیفی محسوب می‌‌شود. داده‌‌‌های مطالعاتی جستار از منابع کتابخانه‌‌‌‌ای مهیا شده است. پردازش تحلیل داده‌‌‌‌ها با روش توصیفی_تحلیلی انجام می‌‌شود. جستار در نتیجه با رابطه‌‌جویی کاربست شخصیت زن و بینامتنیت، متن مار و مرد را از دیدگاه خوانش مخاطب بارت، تبیین می‌‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Intertextual Relationships of the Long Story of "Man and Snake" on Attracting Audience Participation in Reading (Considering the Role of Female Character in Intertextual Reading)

نویسندگان [English]

  • Yaghoub Azhand 1
  • shahrokh amirian doost 2

1 University of Tehran

2 University Tehran

چکیده [English]

The Long Story of the Snake and the Man (1976--78) is a work by Simin Daneshvar, based on mythical narratives, sacred texts and religious narratives. The theoretical basis of this paper in the study and study of the intertextual contribution of the narrations mentioned in the construction and payment of that literary work is Laurent Genie's theoretical definition of the concept of intertextuality in the article "Strategy of Forms", in which he proposes in the difference between his conception of intertextuality (known as soft intertextuality) and the intertextuality of Yulia Christova (known as hard intertextuality); The intertextuality should be mentioned when elements beyond the lexical unit of the proto text can be retrieved in the new text. In other words, the relationship between the texts is more than lexical and formal relationships; genetically related the intertextual relationship of two texts with each other not with the vague and mysterious sum of the effects of one on the other, but with the degree of interconnection between the two texts and how one influences the other, and emphasizes the two types of intertextuality "strong" and "weak". In his view, when two texts communicate in at least two formal and thematic aspects, "strong intertextuality" is established, and when texts stop communicating on one of these two levels, "weak intertextuality" is established. The present study is a qualitative study in terms of type.The research data is provided from library sources. Data analysis is done by descriptive-analytical method. The essay thus explains the Marr and the man text from the perspective of the reader's perspective with the relationship of the application of female personality and intertextuality. The intertextuality should be mentioned when elements beyond the lexical unit of the proto text can be retrieved in the new text. In other words, the relationship between the texts is more than lexical and formal relationships; genetically related the intertextual relationship of two texts with each other not with the vague and mysterious sum of the effects of one on the other, but with the degree of interconnection between the two texts and how one influences the other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genetic intertextuality
  • Descent story
  • Weak intertextuality
  • Text reading
  • Text reading perspective