نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه طراحی پارچه و لباس دانشکده هنر دانشگاه الزهرا

چکیده

با ورود انسان به زندگی مدنی، توسعه فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و شکل‌گیری عقاید دینی، بدن، پوشاک و فرهنگ‌ها شکل گرفتند. مدیریت بدن و رابطه آن با قلمروهای اجتماعی و فرهنگی (جامعه‌شناسی بدن)، انسان را عامل جسم‌مند تعریف می‌کند. به عبارتی، بودن در جهان و آگاهی انسان توسط بدن معین می‌شود. لباس یک تمهید دلالت‌گرایانه و متأثر از رخدادهای اجتماعی است که روی بدن قرار می‌گیرد. با اجتماعی شدن انسان، بدن او به عنوان ابزاری برای کنترل ‌اجتماعی تعریف می‌شود و برخی کردارهای بدنی اهمیت می‌یابند. مدیریت بدن به معنای نظارت و دستکاری مستمر ویژگی‌های ظاهری، رابطه مستقیمی با انتخاب نوع لباس دارد. سؤال: عوامل مؤثر بر انتخاب انواع لباس اجتماع بانوان، با رویکرد مدیریت بدن فوکو و گیدنز چیست؟ هدف پژوهش، شناخت عوامل انتخاب لباس اجتماع بانوان برای نمایشِ اندام مطابق با رویکرد مدیریت بدن است. روش پژوهش، تحلیلی، همبستگی و پیمایشی و جمع‌آوری اطلاعات، کتابخانه‏ای و میدانی است. جامعه آماری بانوان 20 تا 30 ساله تهرانی و تعداد نمونه، 384 نفر می‌باشد که داده‌ها با پرسشنامۀ محقق‌ساخت به روش تصادفی ساده جمع‌آوری شد. یافته‌ها نشان داد که مدیریت بدن، در ساختارهای اجتماعی، متغیّر است. گاه انتخاب لباس اجتماع برای متناسب‌سازی با تفکر سایران در جامعه بوده و به عنوان ابزار قدرت است؛ گاه جهت دستیابی به پذیرش‌های مثبت و همسو با فعالیت‌های اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Factors affecting the choice of women's community clothing with Foucault and Giddens body management approach (Case study: women aged 20 to 30 in Tehran)

چکیده [English]

With the entry of man into civil life, the development of social and cultural activities and the formation of religious beliefs, the body, clothes and cultures were formed. The management of the body and its relationship with the social and cultural realms (sociology of the body) defines man as a corporeal agent. In other words, being in the world and human consciousness is determined by the body. Clothing is a symbolic arrangement and is influenced by social events that is placed on the body. With human socialization, his body is defined as a tool for social control and some bodily actions become important. Body management, in the sense of continuous monitoring and manipulation of appearance features, has a direct relationship with choosing the type of clothing. Question: What are the factors influencing the selection of women's social clothing, with Foucault's and Giddens' body management approach? The aim of the research is to know the factors of women's social dress selection for body display according to the body management approach. The research method is analytical, correlation and survey and information collection, library and field. The statistical population of 20 to 30-year-old Tehrani women and the sample number is 384 people, and the data was collected using a researcher-made questionnaire using a simple random method. The findings showed that body management is variable in social structures. Sometimes the choice of social clothing is to match the thinking of others in the society and as a tool of power; Sometimes it is to achieve positive acceptances and in line with social activities. Based on the results obtained from the two-by-two correlation coefficients between the dimensions of factors affecting the choice of social clothing from the perspective of Foucault and Giddens among the women of Tehran, a significant value was obtained in all cases less than 0.05. Therefore, the existence of a two-by-two correlation between the social factors affecting the choice of women's social clothing was confirmed with the five factors in the opinions of Foucault and Giddens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • clothing"
  • imagery"
  • body management"
  • Foucault sociology"
  • , "
  • Giddens"