نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان وادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، گروه زبان و ادبیات عربی

3 استاد و عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

امروزه ایده‌ها و انگاره‌های فمینیستی، ابزار مناسبی برای وارسی میزان تأثیر رویکرد فمینیستی در ساختاراثر ادبی است. در این میان، نظریه ابعاد چهارگانه «الین‌شوالتر» منتقد نامورآمریکایی سده بیستم، این فرصت را برای نقد نوشتار زنانه اثر فراهم می‌سازد و با اتکا بر آن می‌توان جایگاه زنان را در آثار ادبی نویسندگان زن و مرد شناخت. از این‌رو پژوهش حاضر با رویکرد آمریکایی در ادبیات تطبیقی و روش توصیفی- تحلیلی با تکیه بر نظریه شوالتر سعی نموده تا رمان ذاکرة الجسد از احلام مستغانمی (الجزایری) و رمان هرس از نسیم مرعشی(ایرانی) را برای نقد نوشتار زنانه برگزیند و آن را بر پایه بعد زبانی از ابعاد چهارگانه الین‌شوالتر، مورد بحث قرار دهد تا میزان کاربرد مؤلفه‌های زبانی زنانه و تعلق هر کدام از آثار به سنت‌های نوشتاری مشخص و شناخته گردد. مطابق با دستاوردهای تحقیق هر دو نویسنده در کاربرد مؤلفه‌های زبانی مطابق با قواعد نوشتار زنانه عمل کرده‌اند. و با اطمینان خاطر و با تکیه بر استقلال زنانه به نگارش اثر پرداخته‌ و در نتیجه گفتمان زنانگی را تقویت نموده‌اند. از جهت تفاوت، میزان کاربرد برخی از عناصر زنانه مانند پرداختن به رنگ‌واژه‌ها، جزئی‌نگری در رمان مرعشی بیش از رمان مستغانمی است؛ زیرا با اینکه در رمان مستغانمی شخصیت اصلی زن است؛ اما شخصیت‌های مرد داستان نیز حضور و نقش فعالی دارند لیکن رمان مرعشی رمان زنانه صرف است. در هر دو رمان نشانه‌های اندکی از تلاش زنان برای برون رفت از سنت فمنیسم و ورود به سنت مؤنث دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A comparative reading of women's writing in the novel "Body Memory" written by Ahlam Mosteghanami and "Prune" written by Nasim Marashi based on the linguistic dimension of Elaine Showalter's theory

نویسندگان [English]

  • Sayad Panahi 1
  • Hamid Valizadeh 2
  • mahin hajizadeh 3

1 P.Hd. Student, Department of Arabic Language and Literature, Azarbaijan Shahid Madani University

2 The Assistant Professor of Azarbaijan Shahid Madani University, Department of Arabic Language and Literature

3 Professor, Department of Arabic Language and Literature, Azarbaijan Shahid Madani University

چکیده [English]

Today, feminist ideas and images are a suitable tool for checking the feminist level of the work, its author and the extent to which it has a feminist structure. In the meantime, the theory of the four dimensions of "Elaine Showalter", the famous American artist of the 20th century, including the biological, cultural, psychoanalytical and linguistic approaches, provides this opportunity for women's criticism of the work, and by relying on it, the position of women can be In the literary works of female writers and male writers, recognition. Therefore, the present research has tried to select a novel by by Ahlam Mostaghanami titled an Algerian female writer entitled " Body memory " and a novel by an Iranian female writer Nasim Marashi entitled " prune " for criticism of women's writing and based on the linguistic dimension of Elaine Showalter's four dimensions. to discuss in order to get a clearer picture of the situation of women and their ideas and idealsconclusion. Considering Elaine Showalter's theory, it can be said that both novels are in the stage of feminism. In addition to this tradition, signs of the feminine stage can also be seen in those two; Therefore, due to the fact that the novels in question belong to the feminist and feminine writing tradition, they have significantly the characteristics of female criticism. In terms of the use of linguistic components, for example, the word hey related to colors and its abundant and combined use, as the main component of women, it has occupied the most place in both works. However, regarding the vocabulary related to women, this component has a lower frequency in both works. Detail and short sentences are widely used in both works. This linguistic component has been used explicitly and repeatedly with less interference from culture and the transfigured minds of village characters from the heart of culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feminine Writing
  • Body memory
  • prune
  • Nasim Marashi
  • Ahlam Mosteghanami
  • Elaine Showalter