نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر کارشناسی ارشد

2 عضو شورای تخصصی و استاد رشته هنر / دانشگاه علم و فرهنگ تهران

چکیده

پپوشاک زنان در نقش پدیده‌ای اجتماعی پس از انقلاب، تغییرات فراوانی را سپری کرده‌ و سبک خیابانی پوشش روزمره نیز تنوع یافت. باتوجه به آن‌که تیپ هنری یکی از سبک‌های خیابانی رایجِ پوشش دهه‌های اخیر و از خرده‌فرهنگ‌های تشکیل‌دهندة فرهنگ ایرانی است، پژوهش حاضر، با هدف شناخت تیپ هنری به گِرَوِشِ پوشاک دختران و زنان شهر تهران، صورت گرفته و در صدد پاسخ به نسبت تیپ هنری به گِرَوِش پوشاک و عوامل اثرگذار درآن‌است. روش پژوهش توصیفی‌-پیمایشی و جامعه آماری شامل دختران و زنان 20 تا 40 سال پوشندة تیپ هنری است. حجم نمونه 123 نفر، از بین گروه‌های هنری و غیر‌ِهنری انتخاب و ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌ی محقق ساخت بوده است.

براساس یافته‌ها، رشته تحصیلی و مشاغل هنری در گروش به تیپ هنری ارتباط دارد. بین تنوع و آزادی در طرح و رنگ، اکسسوری‌ها، جذابیت، به‌کارگیری و تلفیق نقوش سنتی، مدرن و دست‎دوز، خلاقیت و جسارت، ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین گسترش تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی، افزایش دانشکده‏های هنر، افزایش هنرمندان دانشگاهی و غیرِدانشگاهی، تأسیس فرهنگسراها، آموزشگاه‌های هنری، برگزاری جشنواره‌های سینما، تئاتر و کنسرت‌های موسیقی، بازاندیشی هویت زنان در جامعه ایران، ارتباط وجود دارد.

نتایج می‌گوید تیپ هنری در بین هنرمندان فراوانی بیشتری دارد. خاستگاه خانوادگی تأثیری در گِروش به این سبک ندارد. گِروش رشته‌ها و مشاغل غیر‌ِهنری نشان داد که تیپ هنری به‌عنوان یکی از سبک‌های خرده‌فرهنگ‌ خاص بر سایر افراد جامعه تأثیرگذار است. تیپ هنری به‌دلیل تنوع و دارا بودن طیف وسیع طرح، رنگ، مدل بیشترین تأثیر را در گِرَوِش به تیپ هنری نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The ratio of artsy fashion style clothing trend and the investigation of the influencing factors in it (case study; girls and women 20-40 years old in Tehran, 1400-1401).

نویسندگان [English]

  • Maryam Nikravesh 1
  • Abbas Namjoo 2

1 Postgraduate researcher

2 Assistant professor, Art Research Department, Faculty of Art and Architecture, University of Science and Culture

چکیده [English]

Women's clothing has gone through many changes as a social phenomenon after the Islamic revolution. and the street style of everyday clothing has also diversified. Considering that the artistic type is one of the common styles of clothing in recent decades and one of the subcultures that make up the Iranian culture, The present research has been conducted with the aim of understanding the artsy fashion style in the clothing tendencies of girls and women in Tehran. It aims to answer the proportion of women and girls' tendency towards artistic type clothing and the factors influencing it The sample size 123 was selected from both artistic and of artistic groups. Data collection was conducted using a researcher-designed questionnaire. Data analysis was done by SPS software.

The findings show that there is a relationship between the field of study and artistic jobs in the tendency towards the artistic type. The findings show that there is a relationship between the field of study and artistic jobs in the tendency towards the artistic type. The research findings indicate that there is a correlation between

, a significant connection has been found between diversity and freedom in design and color, accessories, the appeal of combining traditional, modern, and handcrafted patterns, creativity, and boldness in the tendency of artistic fashion style clothing.

The research findings indicate that there is a correlation between the establishment of venues like cultural centers and art institute, the rise of university-affiliated and non-university-affiliated artists, , Rethinking women's identity in Iranian society, social transformations, Expansion of advertisements on social network , and the Formation and inclination towards artistic fashion style.

The results show that artistic type is more abundant among artists. Family origin has no effect on this type of style. The grouping of non-artistic fields and occupations showed that the artistic type as one of the special subculture styles has an influence on other members of the society. Due to the diversity and wide range of designs, colors, and models, the artistic type showed the greatest influence in the development of the artistic type.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • Artsy Fashion style,, clothing,girls, Women , Street Style, Tehran