نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه یاسوج . ایران

3 استادیار زبان‌شناسی، گروه زبان و ادبیات انگلیسیِ دانشگاه یاسوج

10.22059/jwica.2024.364083.1959

چکیده

علی‌رغم این‌که تاکنون مطالعات زیادی پیرامون زنان و ابعاد زندگی آنان انجام گرفته است، مناسبات و تعاملات زنان، همان بُعد مهمِّ تجربه‌زیستۀ آنان است که همچنان در هاله‌ای از ابهام، نوعی سردرگمی و بلاتکلیفی است. از آن‌جایی که پهنایِ گستردۀ رمان‌ها این پتانسیل را دارند که خواننده را با شخصیت‌ها، موقعیت‌ها و مناسباتِ آنان همسان کنند؛ یکی از خاستگاه‌های ِ مهمی هستند که می‌توان نمود و نمادهایِ تعاملات و مناسبات زنان را در آنان جست‌و‌جو کرد. از اینرو مطالعۀ حاضر با منظری جامعه‌شناختی و با استفاده از رویکردِ نشانه‌شناسیِ اجتماعیِ کِرِس و وُن‌لیون، نحوۀ بازنماییِ تعاملات و مناسباتِ زنان را در رمان‌هایِ منتخبِ دورۀ پهلوی اول(سه‌گانۀ محمد حجازی) واکاوی می‌کند. تحلیل داده‌ها به شیوۀ تماتیک، واحد تحلیل "جمله" و تطبیق و بهره‌گیری از پیشینۀ تحقیق، شیوۀ اعتباریابی پژوهش حاضر بوده است. برای تأیید تم‌ها و مضمون‌ها نیز مشورت با صاحب‌نظران در دستور کار بوده است. یافته‌های پژوهش در سه بُعد فرانقش بازنموی، تعاملی و ترکیبی، گزارش شده‌ که بر اساس آن‌ها، زنان داستان‌های حجازی حول دالِّ برتر "دین، سنت و مدرنیته"، در دسته‌بندی‌های عمدتاً دوتایی قرار گرفته‌اند. پیرو این امر، مناسبات و تعاملات زنان نیز در دسته‌بندی‌هایِ ضعیف/ قوی، رسمی/ غیررسمی، فعال/منفعل و فرادست و فرودست، قرار گرفته‌ و زنان بر اساس موقعیت‌ها و جایگاه‌هایِ منتسب‌به، در هر کدام از این دسته‌بندی‌ها قرار گرفته‌اند. لذا نمی‌توان و نباید یک الگویِ کلی ارتباطی برای همۀ زنانِ داستان ترسیم کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Sociological representation of women's interactions in Mohammad Hijazi's novels

نویسندگان [English]

  • Hamida dehghanih 1
  • Arman Hedari 2
  • Reza Rezaei 3

1 teacher

2 Assistant Professor of Social Sciences Department of Yasouj University. Iran

3 Assistant Professor of Linguistics, Department of English Language and Literature, Yasouj University

چکیده [English]

Women are one of the most important demographic subgroups in any society, which have been the subject and focus of studies many times, along with other groups, due to their specific gender-social, economic and cultural situations. There is no doubt that scientific studies are conducted with the aim of unraveling, analyzing and providing solutions for the problems of different groups.but Despite the fact that so far many studies have been conducted about women and their life dimensions, women's relationships and interactions are the most important aspect of their lived experience, which is still in an aura of ambiguity, a kind of confusion and indecision. Since the wide range of novels have the potential to match the reader with their characters, situations and relationships; They are one of the important origins that can be seen and the symbols of women's interactions and relationships can be searched in them. Therefore, the present study analyzes the representation of women's interactions and relationships in selected novels of the first Pahlavi period (Mohammed Hijazi's trilogy) with a sociological perspective and using the social semiotics approach of Kress and VanLeon. Analyzing data in a thematic way, the "sentence" unit of analysis, and applying and using the background of the research, has been the validation method of the current research. To confirm the themes and topics, consultation with experts has been on the agenda. The findings of the research are reported in the three dimensions of representational, interactive and hybrid roles, according to which, the women of Hijazi stories are placed in mainly binary categories around the superior signification of "religion, tradition and modernity". Following this, women's relationships and interactions are also classified into weak/strong, official/informal, active/passive, superior and inferior categories, and women are placed in each of these categories based on their assigned positions and positions. Therefore, we cannot and should not draw a general pattern of communication for all the women in the story.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Representation of women
  • novel
  • female interactions
  • trilogy
  • Kress and Van Leeuwen