نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کوثر بجنورد، ایران.

10.22059/jwica.2024.365192.1965

چکیده

در هزارویک شب فقط شهرزاد برای رهایی از چنگال مرگ قصه‌سرایی نمی‌کند که "کنیزک" نیز به ریسمان قصه چنگ می‌زند تا از کام مرگ برهد. او در رقابت با هفت وزیر قصه‌هایی را در باب نیرنگ‌بازی مردان حکایت می-کند که قصۀ «چشمۀ افسون» یکی از آن‌هاست. این قصه گرچه از زبان کنیزک و در دفاع از زنان گفـــته می-شود ولی در آن "زن‌بودن" بدترین مصیبت خان‌ومان‌براندازی است که ممکن است گریبانگیر مردی شود. زین‌رو منتقدان فمینیست مصری در کتاب قالت الراویة؛ حکایات من وجهة نظر المرأة من وحی نصوص شعبیة عربیة [(زن)راوی گفت؛ قصه‌های زنانه با الهام از داستان‌های عامۀ عربی] بر آن انگشت گذاشته و کوشیده‌اند از دیدگاهی زن‌محور به بازآفرینی‌اش دست زنند. «حکایت فَهد در دنیای زنان» و «چشمۀ زندگی» ثمر این تلاش است. برای خوانش این روایت‌های زنانه از دو رویکرد بهره گرفته‌ایم: رویکرد ساختارگرای تزوتان تودوروف و دیگری تحلیل فمینیستی. این انتخاب دو دلیل دارد: نخست آن‌که تحلیل زنانه‌گر نشان می‌دهد چرا قصۀ یادشده زن‌ستیز است و به بازنویسی زنانه نیاز دارد. همچنین روشن می‌کند منتقدان فمینیست در روایت‌های نوآفریدۀ خود چگونه از «چشمۀ افسون» سویه‌های زن‌ستیزانه را زدوده‌اند. دوم آن‌که در بررسی ساختاری روایت در پی پاسخ بدین پرسشیم که چنین قرائتی آیا می‌تواند در دریافت سویه‌های ضد زن یک متن یا فهم نگاه زنانه در متن دیگر گره‌گشا ‌باشد؟

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

To be a man or not, that is the question Women's narratives from the "magic fountain" of Thousand and One Nights

نویسنده [English]

  • Somayeh alsadat Tabatabaei

Arabic language and literature, Assistant professor, Arabic group, kosar university of Bojnord, Iran.

چکیده [English]

Abstract

Shahrzad in Arabic Nights is not the only one who tells stories to escape from death; "Bondwoman" also clings to the thread of the story to escape from it. In competition with seven ministers, she tells stories about men's tricks and "Fountain of Magic" is one of them. Although this story is told in the language of a bondwoman and in defense of women, but in that "being a woman" is the worst calamity that can befall a man. Therefore, Egyptian feminist critics in the book: "(female) narrator said; Women's stories inspired by popular Arabic folktales", have emphasized it and tried to recreate it from a woman-centered point of view. "The story of Fahd in women world" and "The Fountain of life" are the results of this effort. We have used two approaches to read these women's narratives: Tzvetan Todorov's structuralist approach and feminist analysis. This choice has two reasons: First, the feminist analysis shows why the mentioned story is anti-feminist and it needs a feminine rewrite. It also clarifies how the feminist critics in their newly created narratives have erased the anti-feminist strains from "Fountain of Magic". Second, in the structural analysis of the narrative, we are going to to find out can such a reading help in receiving the anti-feminist strains of a text or understanding the female perspective in another text? The application of Todorov's poetic in its syntactic layer shows that all three narratives; the narrative of Arabic Nights and the woman's retellings, have a similar structure that fits into Todorov's model. But this approach fails to reveal and evaluate those layers of the text that are important for feminist critics. The application of Todorov's poetic in its syntactic layer shows that all three narratives; the narrative of Arabic Nights and the woman's retellings, have a similar structure that fits into Todorov's model. But this approach fails to reveal and evaluate those layers of the text that are important for feminist critics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arabic Nights, Shahrazad and Bondwoman, Fountain of Magic, "
  • (female) narrator, Feminist rewriting, Feminist criticism, Todorov'
  • s poetic