زنان در کشاکش نبرد: حضور زنان مسلمان در جنگ‌ها تا پایان دوره ی اموی

آذرتاش آذرنوش؛ زهره دهقان پور

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1388

چکیده
  بررسی علل، نحوه و میزان تأثیر‌گذاری حضور زنان در جنگ های صدر اسلام هدف اصلی مقاله‌ی حاضر‌است. حضور و مشارکت زنان در جنگ های صدر اسلام از واقعیت های مسلّم و غیرقابل انکار تاریخ‌اسلام است. هر چند اسلام با حضور زنان در جنگ ها به عنوان رزمنده مخالف است، اما در مواردی که این اقدام به منظور دفاع از جان خویش، یا دفاع از وجود مبارک پیامبر ...  بیشتر