هویت زنان و دختران جوان ایرانی و نقش آنان در تمدن سازی

زهرا پیشگاهی فرد؛ مریم امیدی آوج

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1388

چکیده
  هویت دارای ابعاد مختلفی است و مهم ترین بعد آن ?هویت فردی و اجتماعی است. جهت نقش پذیری و رسیدن به حقوق واقعی در اجتماع شناخت این هویت ها ضرورت دارد. یکی از مهم ترین مسائل در ارتباط با هویت?بحث هویت یابی دختران و زنان جوان است که این موضوع در بین دختران و زنان جوان ایرانی در مسیری حرکت کرده که بین تصور آنان و جامعه از خود فاصله وجود دارد. ...  بیشتر