پیش بینی مؤلفه های شادکامی زنان متأهل از طریق عزت نفس و روابط زناشویی

راضیه شیخ الاسلامی؛ عصمت نجاتی؛ ساره احمدی

دوره 3، دوره 1، شماره 3 ، آبان 1390، ، صفحه 39-54

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی رابط، عزت نفس و روابط زناشویی با شادکامی زنان متأهل انجام گرفته است. نمونه مورد مطالعه شامل 97 نفر از زنان متأهل شهر شیراز بود. جهت سنجش مؤلفه های شادکامی (شامل عواطف مثبت و منفی و رضایت از زندگی) از مقیاس عاطفه مثبت و منفی (واتسون و همکاران، 1988) و مقیاس رضایت از زندگی (داینر و همکاران، 1985) استفاده شد. هم‌چنین عزت ...  بیشتر