نگاه نمادین به زن در شعر معاصر فلسطین

عزت ملاابراهیمی؛ زینب نریمانی؛ نازی قنبری

دوره 3، دوره 1، شماره 3 ، آبان 1390، ، صفحه 95-113

چکیده
  در نظر شاعران معاصر فلسطینی خاک وطن اشغالی به مثابه دلبری است با بی‌نهایت نام‌های فریبنده و زیبا. شاعر برای دست یافتن به محبوب خود [وطن] از روزن? خیال وارد می‌شود و نگاه ویژه و متفاوتی به آن دارد. پس از وقوع حوادث سخت و بحرانی فلسطین که با اشغال این سرزمین در 1948 به اوج خود رسید، شاعر از «زن»به عنوان نمادی برای بیان احساس و شدت دلبستگی ...  بیشتر