کاستی‌های مفهومی و گسست تحلیلی در دیدگاه فرهنگی از "جامعه-شناسی خانوادة ایرانی"

شهلا باقری

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1391، ، صفحه 5-23

https://doi.org/10.22059/jwica.2012.28510

چکیده
  نظریه سازی در ادبیات جامعه شناسی به طور عام و در حوزة جامعه شناسی خانواده به طور خاص، کم و بیش دچار اغتشاش مفهومی است. طرح کنندة مفهوم "نظام سه پایة ایرانی"، سعی در تحلیل وضعیت خانواده و تغییر و تحولات آن در ایران از رهگذر پدیدة مدرنیته را دارد. این مقاله با بررسی چارچوب مفهومی نظام سه پایة ایرانی و مفاهیم وابسته به آن به این نتیجه می ...  بیشتر