خویـشاپـیوندی در متـون پهـلوی و بازتـاب آن در شاهنامه

حسین حیدری؛ محدثه قاسم پور

دوره 4، شماره 4 ، آذر 1391، ، صفحه 107-124

https://doi.org/10.22059/jwica.2012.29142

چکیده
  خویشاپیوندی یا ازدواج با محارم، ترجمة مصطلح واژة پهلوی خودوده (xw?d?dah) است؛ موضوعی که اغلب آن را به ایرانیان باستان منسوب می‌دارند. اما این موضوع هرگز خاص ایرانیان نبوده‌ است و نمونه-هایی از آن را در فرهنگ‌های دیگر نیز می‌توان یافت. این مقاله پس از بیان نمونه‌هایی از فرهنگ‌های دیگر و ایرانیان باستان، به شاهنامه و نمونه‌های موجود ...  بیشتر