روانشناسی
پیش بینی اعتیاد به شبکه های اجتماعی براساس احساس تنهایی و عزت نفس در دانشجویان دختر

عبدازهرا نعامی؛ شهرام نوری ثمرین

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 193-204

https://doi.org/10.22059/jwica.2016.60314

چکیده
   با توجه به علاقۀ گستردۀ دانشجویان به شبکه‌های اجتماعی، بررسی ویژگی‌های کاربران به‌منزلۀ پیشایندهای اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش احساس تنهایی و عزت نفس در پیش‌بینی اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی در دانشجویان دختر است. پژوهش حاضر، از نوع همبستگی است. نمونه‌ای به تعداد 335 دانشجوی دختر ...  بیشتر