جامعه شناسی
آسیب‌شناسی مسئلۀ تعدد زوجات در حقوق و رویۀ قضایی ایران

مهدیه محمدتقی زاده؛ زهرا حمیدی سوها

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 265-289

https://doi.org/10.22059/jwica.2017.234502.881

چکیده
  پدیدة چندهمسری از مباحثی است که در قرن اخیر بسیار مورد توجه اندیشمندان اجتماعی قرار گرفته است. نکتة درخور تأمل در این تبیین‌ها، اتخاذ سرسختانة موضع دفاع یا مخالفت با چندهمسری است. از نظر برخی افراد، چندهمسری در زمان‌های گذشته رسم بوده است و اینک در بیشتر جوامع مرسوم نیست. از نظر گروه دیگر، تنها اصل تجویز آن در متون دینی، بر جواز انجام ...  بیشتر