بازتاب تن‌کامگی زنانه در عصر صفوی در نقاشی‌های مکتب اصفهان

فاطمه شه کلاهی؛ رضا افهمی؛ حسن بلخاری؛ مهدی کشاورز افشار

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 365-387

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.324671.1612

چکیده
  دوره صفویه در اوایل قرن یازدهم هـ.ق یکی از نقاط عطف تاریخ اجتماعی و فرهنگی ایران است. در حوزه اجتماعی، شهر اصفهان و دربار محل عرضه باز و عمومی برخی از موقعیت‌های منافی عفت، مانند لذت جنسی زنانه بود؛ و در حوزه هنر نیز شاهد رواج تصاویر تن‌کامه از جنس زن با مضامین نامتعارف جنسی و اعمال و رفتار زنانه مرتبط با آن هستیم که تا پیش از آن بدین ...  بیشتر