اناجیل رسمی و زنان با نقش رسولانه: مطالعة موردی

مریم السادات سیاهپوش؛ طاهره حاج ابرهیمی؛ لیلا هوشنگی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 165-181

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.321809.1571

چکیده
  در مطالعات معاصر، در بحث از نقش زنان در جوامع دینی و تأثیر دین بر چگونگی حضور اجتماعی زنان، دیدگاه‏های مختلفی را می‏توان سراغ گرفت. برخی پژوهش‏گرانْ دین را به‌منزلة ابزاری جهت سرکوبی زنان دانسته‏اند و در مقابل برخی دیگر با لحاظ جمعیت درخور توجه زنان مؤمن، دین را به نوعی عامل احیای جایگاه زنان به شمار آورده‏اند. در رویکرد فمنیستی، ...  بیشتر