تحلیل بازنمایی زن شاغل در فیلم‌های سینمای ایران پس از انقلاب

اعظم راودراد؛ زهرا مجدی زاده

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 1-34

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.323615.1593

چکیده
  نحوة بازنمایی زنان شاغل در رسانه‏ها‏ از عوامل فرهنگی اجتماعی تأثیرگذار بر رد یا تأیید کلیشه‏های جنسیتی سنتی مربوط به زنان و اشتغال آن‏ها به شمار می‏رود و می‏تواند در تغییر باورهای فرهنگی مربوط به اشتغال زنان مؤثر واقع شود. هدف این مقاله، مطالعة بازنمایی زنان شاغل در سینمای ایران پس از انقلاب است. در بخش نظری تحقیق، از نظریة ...  بیشتر