بازنمایی شخصیت زن در کتاب‌های خاطره‌نگاری دفاع ‌مقدس (مطالعة موردی کتاب‌های ساجی، صباح، زیباترین روزهای زندگی و چراغ‌های روشن شهر)

مریم سادات میری؛ محمدصادق نصرالهی

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 251-271

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.324479.1608

چکیده
  کتاب‌های خاطره‌نگاری دفاع ‌مقدس یکی از سندهای ماندگار در تاریخ ایران اسلامی است. روز 31 شهریور 1359 رژیم بعث عراق به ایران حملة نظامی کرد و جنگ تحمیلی آغاز شد. حضور زنان دوشادوش مردان از ابتدای جنگ و فعالیت آن‌ها در قالب گروه‌های امدادی و پشتیبانی مسئولیتی بود که برعهده ‌گرفته و تا پایان جنگ این وظیفه خطیر را انجام دادند. زنان رزمنده ...  بیشتر