نویسنده

چکیده

امروزه مسأله ی عدم سازگاری چندهمسری با حقوق بشر به قدری طبیعی فرض شده که شاید اندک تصوری در بازخوانی مبانی این تعارض هم غیرمنطقی جلوه کند. از منظر بسیاری از اندیشمندان این حوزه، تأمل در این خصوص دیگر فرضیه نیست تا محتاج اثبات باشد. لذا آن چه از نظر قوانین حقوق بشری و اسناد بین المللی به عنوان اصلی تماماً قابل احترام مدام مورد استناد قرار می گیرد در بخش عمده ای ناظر به برابری حقوق زن و مرد است. در نوشتار حاضر از منظر جمعیت شناسی ضمن مفروض قلمداد کردن اصل فوق الذکر، میزان انطباق آن با فرضیه ی عدم سازگاری تعدد زوجات با حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفته شده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

From the Culture of Polygamy to the Right of Polygamy

نویسنده [English]

  • MohammadJavad Javid

چکیده [English]

Now days it is assumed that polygamy is inconsistent with human rights and it seems irrelevant to discuss and redefine this case. Some scholars believe this is not even a hypothesis that needs justification or confirmation. According to human rights and international laws this is accepted as a fundamental right and assumes the equality of man and women . With this presupposition in mind this paper will discuss the measure of conformity of polygamy with human rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Equality
  • human rights
  • legal demography
  • Polygamy
  • Women