جایگاه زن در دوران پیش از تاریخ:مطالعه ی موردی پیکرک های محوطه ی حاجیلار

نویسندگان

چکیده

در این جستار کوشیده ایم تا پیکرک های محوطه ی حاجیلار را در آناتولی مرکزی مورد بررسی و پژوهش قرار دهیم. زمینه ی بنیادین این جستار پیکرک های مؤنث به دست آمده از طبقه ی VI حاجیلار است که فرهنگ دوره ی نوسنگی جدید را دربر می گیرد. افزون بر آن، پاره ای از دیدگاه ها و فرضیات مطرح شده در زمینه ی کارکرد و چیستی پیکرک ها نیز در این جستار گردآوری و واکاوی شده است. در راستای شناخت هرچه بیشتر پیکرک های حاجیلار، کارکرد آن ها و در نهایت ارتباط این داده ها با جایگاه زنان در دوره ی پیش از تاریخ، به ناچار نگاهی گذرا و فراگیر به کلیت پیکرک ها افکنده ایم. امیدواریم که توانسته باشیم در این جستار، جمع بندی و ارزیابی مناسب و مطلوبی از این دیدگاه ها ارایه دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Position of Women in Prehistoric times, a Study of the Figurines in Hajilar

نویسندگان [English]

  • Bahman Firozmandi
  • Mandan Kazazi
چکیده [English]

This article aims at analyzing the figurines of Hajilar located in Central Anatolia. It specifically analyzes the female figurines found in level VI of Hajilar related to the Neolithic culture. Apart from that, some theories regarding different functions of these figurines are also discussed in the present article. In order to have a better understanding of the nature of these figurines, their function and their relation to the role of women in prehistory, the researcher also briefly discusses the gnerality of these figurines.

کلیدواژه‌ها [English]

  • female figurines
  • female sex organs
  • mother-god
  • Neolithic