درآمدی بر تاریخچه ی مطالعات زنان در باستان شناسی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تحولات دانش باستان شناسی در نیمه دوم قرن بیستم می پردازد. در این زمان تحت تأثیر جنبش های آزادی زنان و تحولات انجام شده در سایر علوم انسانی و اجتماعی مطالعات زنان به صورت یک دغدغه مطالعاتی وارد قلمرو مطالعات باستان شناسی شد. نگارش حاضر به بررسی سیر تاریخی شکل گیری و تحول رویکردهای مطالعات زنان در دانش باستان شناسی، اهمیت آن در گسترش چارچوب نظری دانش باستان شناسی و ارایه قابلیت های تحلیلی نوین میپردازد. روزآمد شدن چارچوب های نظری دانش باستان شناسی، تغییر نگرش نسبت به نقش زنان در جوامع گذشته و ارتقا جایگاه پژوهشگران زن در جامعه باستان شناسی از مهم ترین دستاوردهای پرداختن به مطالعات زنان بوده است. نکته ای که ذکر آن در این جا ضروری است این است که مفهوم جنسیت در حوزه مطالعات علوم اجتماعی با آن چیزی که در باستان شناسی از آن استفاده می کنیم اندکی تفاوت دارد. در علم باستان شناسی واژه «باستان شناسی جنسیت» اغلب به رویکرد نوینی اطلاق می گردد که مبانی آن را مطالعه و تحلیل نقش زنان یا مردان (اغلب زنان) در فرایند و توسعه جوامع گذشته تشکیل می دهند و ما در این مقاله به موضوع جنسیت از دیدگاه باستان شناسی آن توجه کرده ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction to the History of Women Studies in Archeology

نویسندگان [English]

  • KamalAldin Niknami
  • MohamadReza Saeedi Harsini
  • Mariam Dezhamkhoy
چکیده [English]

The present study deals with the developments of archeology in the second half of the twentieth century. Influenced by women freedom movements and the developments in other branches of humanities and social sciences, women studies entered the realm of archeological studies inthis period. The current study examines the historical development of women studies approaches in archeology and its importance in the development of theoretical framework of archeology and providing new analytical capabilities. Updating the theoretical frameworks of archeology, a paradigm shift towards the role of women in the past societies, and the promotion of the status of female researchers in the field of archeology have been a few achievements of women studies. It should be mentioned here that the concept of ‘gender’ as used in the scope of social sciences is a little different from that used in archeology. In archeology, the term “archeology of gender” is often applied to a new approach the principles of which are the study and analysis of the role of men and women (mostly women) in the process of the development of past societies. In this article, we look at ‘gender’ from the archeological point of view

کلیدواژه‌ها [English]

  • archeology
  • archeology of gender
  • Women Studies