شیوه های مختلف مقاومت مردم ایران در برابر دستور حکومتی کشف حجاب در دوره ی اول پهلوی

نویسندگان

چکیده

پس از روی کار آمدن رضاخان و تشکیل حکومت قدرتمند مرکزی، زمینه برنامه ریزی برای انجام اصلاحات در ایران فراهم شد. از جمله این اصلاحات بهبود وضعیت زنان در جامعه بود که با هدف شبیه سازی ایران به غرب انجام می گرفت و از این رو کشف حجاب و تغییر وضعیت ظاهری مردم در این راستا قابل فهم و توضیح است. در پژوهش حاضر پس از بررسی چگونگی مخالفت مردم با دستور کشف حجاب با استفاده از روش کتابخانه ای و تطبیق آن با شاخصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، روانی و اقتصادی مقاومت در برابر تغییرات، این نتیجه حاصل شد که پایبندی مردم به اعتقادات و ارزش های دینی و دیگر عوامل فرهنگی اصلی ترین دلیل مخالفت مردم ایران با کشف حجاب بوده است. ضمن آنکه شاخصه های اجتماعی، روانی و حتی اقتصادی نیز در رده های بعدی تأثیرگذاری در عدم استقبال از کشف حجاب در ایران بوده اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Different Methods of Resistance Resorted to by Iranian People against the State Ordinance of Removing Hijab during the First Pahlavi Era

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Jamshidiha
  • Leila Najafianrazavi
چکیده [English]

After Reza Khan took power and established a powerful central government, the way was paved for planning reforms in Iran. Among these reforms was the improvement of the status of women, which tried to make Iran similar to the West. This goal accounts for the removal of hijab and changing the appearance of the people. In the present study, through library research, the authors investigated how people protested against the removal of hijab and compared it with various cultural, economic, psychological and social indices of resistance against the reforms; it was concluded that people’s fidelity to religious beliefs and values as well as other cultural factors constitutes the most important reason why they resisted hijab removal. It should be noted that social, psychological, and even economic factors have also been influential on this resistance in Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • hijab removal
  • People
  • Reforms
  • Resistance
  • Reza Shah