نویسنده

چکیده

استفاده از مفاهیم اساطیری به ویژه اسطوره های انبیاء و پیام آوران الهی در میان شعرای زن فلسطینی کاربرد فراوانی دارد و در موارد بسیاری منبع الهام آنان بوده‌است. گرچه اسطوره ها خاستگاهی باستانی دارند، اما به افکار و اندیشه‌های شاعر معاصر گستره‌ای ژرف می‌بخشند و شاعر نیز با پردازشی جدید می‌کوشد تا رنگ زمان و مکان خود را بر آن ها فرو ریزد. از این رو در اکثر چکامه‌های بلند سرایندگان زن فلسطینی می‌بینیم که فکر و خیال شاعران آکنده از انگاره‌ها و آموزه‌های اساطیری است؛ انگاره‌هایی که از آغاز‌ترین لحظات در صبح دم آفرینش شروع می‌شوند و تا واپسین لحظات عمر شاعر ادامه می‌یابند. لذا این پژوهش به تبیین جهان‌شناسی اساطیری شعر زنان فلسطینی و نحوه‌ی کاربرد اسطوره های پیامبران الهی در سروده های آنان می پردازد.

عنوان مقاله [English]

Religious Myths in the Poems by Palestinian Women

نویسنده [English]

  • Ezzat Molla Ebrahimi

چکیده [English]

Palestinian woman poets have frequently used mythical concepts, especially those of God's messengers, in their poems, and they have sometimes been inspired by these myths. Although myths have ancient origins, they endow the contemporary poet's thoughts with a deep scope, while, at the same time, the poet reprocesses them and give them the present day flavour. Therefore, most poems by Palestinian woman poets are full of teeming with mythical beliefs and teachings; beliefs that begin from the earliest moments of the dawn of creation and continue up to the last moment of the poet's life. The present study deals with the mythical worldview in the poems by Palestinian woman poets and how they have utilised the myths of God's prophets in their poems.