جایگاه زن در ادبیات نمایشی دفاع مقدس از دید نظریه فمینیستی

نویسندگان

چکیده

نظریه فمینیسم به عنوان یکی از نظریه های مطرح عصر حاضر، تلاش دارد مطالعات جهان پیرامون خود را در معرض پرسشی اساسی قرار دهد: «درباره زنان چه می دانیم؟» از درون این پرسش سوال های مهم دیگری مطرح می شود: موقعیت زنان چگونه است؟ و زنان در این موقعیت ها، چه تأثیری دارند و چه می کنند؟ در این مقاله به نقد و بررسی ادبیات نمایشی دفاع مقدس با تأکید بر جایگاه زن در شش نمایشنامه‌ی شاخص از این جریان هنری معاصر ایران خواهیم پرداخت. با آنکه دفاع مقدس ملت ایران بدون هیچ گونه تمایز جنسیتی، زنان و مردان را درگیر خود ساخته بود، اما جایگاه زنان در نمایشنامه های دفاع مقدس؛ متزلزل و میزان تأثیرگذاری آنان در زندگی فردی و اجتماعی در دنیای متن آثار نمایشی، کم اهمیت تصویر شده است. تحلیل کارنامه سی ساله ادبیات نمایشی دفاع مقدس چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی، بر اساس روی کردهای لیبرال فمینیسم تا فمینیسم اسلامی، نشان می‌دهد این آثار نتوانسته اند بازتاب دهنده جایگاه واقعی زن و نقش غیرقابل انکار او در دوران جنگ و پس از آن، باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Religious Myths in the Poems by Palestinian Women

نویسندگان [English]

  • Ezzat Molla Ebrahimi
  • Seyed Maysam Motahari
چکیده [English]

As a prominent contemporary theory, feminism tries to challenge other fields of study by this question: What do we know about women? This question entails other questions: what is the status of women? How influential are women in these statuses? This article tries to examine and criticise the dramatic literature of the holy defense with an emphasis on women's status in six outstanding dramas in this contemporary trend of art in Iran. Although the holy defense of the Iranian nation engaged men and women indiscriminately, an unstable status of women in the related dramas has been shown, and their influence through their personal and social life has been belittled. An analysis of the 30-year-long activities of the dramatic literature of the holy defense, whether qualitatively or quantitatively, based on liberal feminism to Islamic feminism approach, shows that these works have failed to reflect the true status of women and their undisputable role during war and post-war period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dramatic literature
  • feminism theory
  • Holy Defense Theatre
  • status of women.