نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روانشناسی، گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

3 کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تفاوت‌های جنسی در رشد زبان و مهارت‌های آن در میان دانش‌آموزان پایة اول ابتدایی شهرستان مریوان است.بدین منظور، 260 نفر (140 نفر پسر و 120 نفر دختر) از دانش‌آموزان پایة اول ابتدایی، که در سال تحصیلی 1389ـ1390 مشغول به تحصیل بودند، به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق، آزمون رشد زبان TOLD-P-3 برای سنجش رشد زبان و مهارت‌های آن بود که شامل شش خرده‌مقیاس اصلی و سه خرده‌مقیاس فرعی است. داده‌ها با استفاده از آزمون t گروه‌های مستقل تحلیل شدند.یافته‌ها نشان داد بین مهارت‌های گوش‌کردن، صحبت‌کردن، معناشناسی، و نحو تفاوت معناداری در دختران و پسران وجود دارد. اما بین مهارت سازماندهی گفتار در دختران و پسران تفاوت معناداری وجود ندارد. به این معنی که دختران در مهارت‌های گوش‌کردن، صحبت‌کردن، معناشناسی، و نحو رشد بیشتری دارند، اما در مهارت سازماندهی‌کردن، دختران و پسران تقریباً همانند یکدیگر عمل می‌کنند و تفاوتی بین آن‌ها وجود ندارد ) 01/0(P≤.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Gender Differences in Language Skills among First Grade Students of Primary Schools

نویسندگان [English]

  • Majid Ebrahim Damavandi 2
  • Yasin Rostami 3

1

2 Assistant Professors of Psychology, Department of Education

3 MA Student of Educational Psychology, Department of Education

چکیده [English]

The purpose of the present study was to determine gender differences in the language development and skills of first grade students of primary schools in Marivan-Iran. To do this, 260 first grade students (140 males and 120 females) were chosen by multi stage cluster sampling and stratified random sampling methods among the first grade students in elementary schools in the 2011-2012 academic year. The test methodwas based on Test of Language Development-Primary Third Edition (TOLD-P-3) in order to assess language development and skills, which consists of 6 basic subscales and 3 secondary subscales. The obtained data were analyzed using the t independence test for comparing two groups. Results showed that girls outperformedin language development components like listening, speaking and semantics.However, there was no significant difference between the performance ofboys and girls in the organizing component (P≤0.01). 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Language Development
  • Language Skills
  • First grade elementary students