نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جامع هشناسی نظری فرهنگی دانشگاه تهران

چکیده

تحول خانواده در جهان معاصر از مباحث کانونی جامعه‏شناسی خانواده طی دهه‏های اخیر است. تأثیر مدرنیته، به‏خصوص از بُعد فرهنگی آن، بر تحولات خانواده در غرب، که به شکل‏گیری و تکوین خانوادة مدرن و پست‏مدرن منجر گردیده است، موضوع تتبعات نظری و پژوهش‏های تجربی فراوانی بوده است. این مقاله در پی آن است که این موضوع را در جامعة ایران از منظر کنشگران اجتماعی، به‏ویژه از دیدگاه جنسیتی، بررسی و مهم‏ترین عوامل مؤثر بر این تحولات را شناسایی کرده و پیامدهای تأثیرات ناشی از آن را تحلیل نماید. این پژوهش به روش کیفی با نمونه‏های گزینشی و محدود در سطح شهر تهران انجام شده و جمع‏آوری داده‏ها با مصاحبه‏های عمیق صورت گرفته است. تحلیل یافته‏ها نشان می‏دهد، به لحاظ جنسیتی، تفاوت‏های درخور ملاحظه‏ای بین زنان و مردان در تعریف ویژگی‏های خانوادة سنتی و مدرن، روایت آنان از دگرگونی ساختار و روابط خانوادگی در جریان تحول خانواده، نحوة مواجهه و میزان پذیرش این تغییرات، و شکل‏گیری گفتمان‏های مختلف در این زمینه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Sociological Study on the Impact of Modern Culture on the Development of the Family from a Gender Perspectivein Tehran

نویسندگان [English]

  • Gholam Reza Jamshidiha 1
  • Soheila Sadeghi Fasaei 1
  • Mansooreh Lolaavar 2

1 Associate professor of social science department, university of Tehran

2 PHD in sociology university of Tehran

چکیده [English]

the evolution of the family in the contemporary world has been one of the focal topics in the
family sociology studies over past decades.The impact of modernity, especially from its
cultural aspect, on the family development in the west that has led to the formation of the
modern and post-modern family has beenpaid attention in recent theoretical and experimental
studies.This research aimed to investigate the impact of modernity on the family development
from the perspective of social actors especially from a gender perspective. In addition, the
research intended to find those elements affecting such a development in the Iranian families,
and analyse its consequences.This research was based on a qualitative approach with limited
and selective samples in Tehran. The data collection was undertaken via comprehensive
interviews. Findings showed that, from a gender perspective, there were considerable
differences between males and females in (i) the definition of the modern and traditional
family characteristics, (ii) their understanding of the transformation of the structure of the
family and family relations during the transformation, (iii) their reaction and acceptance to the
changes, and (iv) their different discourse formed during the changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traditional family
  • Modern family
  • gender perspective
  • Modernity