نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشتة زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران

چکیده

شاعران معاصر از تأثیر شگرف رنگ بر جسم و روح انسان سود جسته و برای بیان احساسات و عواطف درونی یا
تشریح اوضاع اجتماعی و سیاسی زمانة خود از آن بهره گرفته اند. فدوی طوقان، شاعر متعهد و تأثیرگذارِ عرصة
مقاومت فلسطین، نیز به کمک عنصرِ رنگ جلوه های مختلفی از دردمندی، دلتنگی، آرزومندی، و آرما نخواهی را
در آثار خود به نمایش گذارده است. احساس زنانه و روح لطیف شاعر از ی ک سو و موقعیت سیاسی و اجتماعی
حاکم بر سرزمین فلسطین از سوی دیگر، او را به سمت نمادگرایی و رنگ پردازی سوق می دهد. در این پژوهش، به
روشی تحلیلی توصیفی، پربسامدترین مفاهیم نمادین رنگ از دیوان فدوی استخراج شده است . از یافت ه های
پژوهش برمی آید که رنگ سیاه، سبز، و قرمز از پرتکرارترین رنگ ها به شمار می آیند. شاعر رنگ سبز را در معنی
شادی، امید، نشاط، حرکت، و زیبایی یا سرزمین فلسطین و طبیعت این مرز و بوم به کار گرفته است. رنگ سیاه
نیز بر مفاهیمی چون غم، اندوه، نومیدی، ظلم، خفقان، و حضور صهیونیست ها دلالت دارد. رنگ قرمزْ سرخی خون
شهید، خروش همگانی، و عزم ملی را در اذهان متبادر م یسازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Symbolic Analysis of Colour in Fadava Toghan's Poetry Book

نویسندگان [English]

  • Ezzat Molla Ebrahimi 1
  • Azadeh Azadi 2

1 Associate professor of Tehran university

2 M.A student, Tehran University

چکیده [English]

Contemporary poets have enjoyed the effect of colour on man'sspirit and used them to express
their feelings about social and political matters. FadavaToghan as an influentialPalestinian
poet has used colours in her poems to reflect people's pains, wishes and hopes. Woman's
feeling and the delicate spirit of the poet on the one hand and political and social situations
dominated on Palestine land on the other hand have urged her to use colour. In this research,
an analytical-descriptive method was applied and the most frequent concepts of colour have
been extracted from her poetry book. The findings show that black, green and red have been
the most frequent colours. In her works, green would stand for happiness, hope, beauty,
movementand/or Palestine and the nature of the country. Black would stand for sadness,
hopelessness, oppression, and the presence of Zionists. Red would mean martyr's blood,
national rise and movement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Black
  • Fadava Toghan
  • green
  • Palestine
  • Red