نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گلستان

3 کارشناس ارشد ادبیات تطبیقی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

فرم یا صورت به این دلیل که شیوة بیان درمجموع به اثر ادبی ساختار و شکل می بخشد و در صورت، تجلی
می یابد عاملی مهم در ماندگاری اثر است. در این مقاله، با تکیه بر نگرش سیستمی، به تبیین و بررسی عوامل و
عناصر مؤثر در انسجام و یک پارچگی و فرم و شکل تمثیلات و مناظرات دیوان پروین اعتصامی پرداخته شده و این
نتایج حاصل آمده است:
1. در مناظرات پروین اعتصامی، به دلیل اینکه اجزای شعر در یک بافت گف توگویی محکم در هم تنی ده
شده است، تداوم و انسجام متن به وضوح دیده می شود.
2. بیان روایی پروین در تمثیلات و مناظراتش سبب شده که نسبت متقابل هر جزء یا دیگر اجزا به خوبی
رعایت شود و ساختاری منسجم و هیئتی متشکل به وجود آید.
3. پروین با استفادة هوشمندانه از موسیقی مناسب با محتوای این بخش از اشعارش، تداوم متن و ارتباط
متقابل میان اجزای شعر را مستحک متر نموده است.
4. پروین اعتصامی به مدد بهره گیری از شکل ذهنی کامل و سازما نیافته اش و با سازمانده ی به عناصر
زبانی (آواها، واژگان، و صورت های نحوی) در شعرش توانسته است ساختاری قوی و شکلی ماندگار در
ذهن مخاطب به وجود آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Form and Structure of Allegories in Parvin Etesami's collection

نویسندگان [English]

  • faezeh Arab yousef abadi 1
  • Monireh Farzishob 2
  • Mohammad Naeim Mohammadi 3

1

2 Assistant Professor of Literature faculty of Golestan University

3 M.A. student, AllamehTabatabaei University

چکیده [English]

As the form and appearance of a literature work inevitably affect thestructure and shape ofthat
work, theyplay animportant role in its permanence.In this study, factors and elements
affecting the cohesion, coherence, form and structure of allegories and debates in Parvin's
collection were analyzed using a systematic method. The results of the study can be
categorizedin four groups. First, in Parvin's debates, since different parts of her poems are
dialogically interconnected, the cohesion and coherence in her worksisquite evident. Second,
Parvin's narration in allegories and debates has resulted in a reciprocal relationship between
different parts so that an organic and coherent structure emerges.Third, the creative use of
rhythms appropriate to the content of herallegories has resulted in thatthe coherence and the
reciprocal relationship between different parts of her allegories would be maintained.Fourth,
by using powerful and well-organized imagery along with the organization of linguistic
elements (sounds, words and syntactic structures) in her poetry, Parvin could create a
coherent structure as well as an everlasting image of her works in the reader's mind.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allegory
  • Etesami
  • Form
  • Parvin
  • Structure