نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا.رشته مطالعات تئاتر. دانشکده هنرهای زیبا.دانشگاه تهران

2 استادیار گروه کارگردانی. دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناس سینماتئاتر

چکیده

اعتلای جایگاه زنان در جامعه اسلامی، از دغدغه های امام خمینی در سخنرانی هایشان است. ایشان به تاثیرگذاری زنان در نهضت اسلامی و نقش سازنده زنان در پیشرفت کشور اذعان می نمایند. از نظر امام، زنان در پیروزی انقلاب سهمی مساوی و در بعضی موارد بیش از مردان داشتند. ادبیات نمایشی مقاومت، جریانی است که داعیه آن انعکاس واقعه تاریخی جنگ تحمیلی است و یکی از راههای سنجش میزان هماهنگی تولیدات آن با تاریخ، تطابق آثار تولیدشده با آرای امام به عنوان قطب این واقعه است.
روش تحقیق تطبیقی است. جامعه آماری پژوهش کلیه نمایشنامه های چاپ شده مقاومت از 1359 تا 1388 است. نمونه آماری از میان 120 نمایشنامه شامل آثار نویسندگان زن و مرد انتخاب شد. در این پژوهش، مقایسه حضور زن در آثار با تفکر امام خمینی(ره)، ملاک هماهنگی با واقعه جنگ تحمیلی می باشد. بنابراین ابتدا میزان مشارکت زنان نسبت به مردان در عرصه تولید (به عنوان نویسنده) و همچنین در متن نمایشنامه های دفاع مقدس؛ محاسبه و سپس آمار حضور زنان در تطابق با بیانات در مجموعه 22جلد صحیفه امام قرارگرفت. یافته ها نشان داد که زنان از جایگاه تاریخی مورد نظر امام در جریان هنری مذکور برخوردار نبوده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Women in Sacred Defense Dramatic Literature According to Imam Khomeini’s Viewpoint

نویسندگان [English]

  • mehdi hamed saghghaiiyan 2
  • Sakineh Saadat Hoseinian 3

1

2

3

چکیده [English]

The progress and excellence of females in the Islamic society is one of the fundamental
concerns of Imam Khomeini in his interviews and speeches. He would frequently admit the
importance and influence of women in the Islamic movement, as well as their important role
in the progress of various fields in Iran. According to Imam Khomeini’s belief, women
compared to men had an equal, and even sometimes bigger,role in the victory ofthe Islamic
revolution in Iran. The sacred defense dramatic literature has been principally formedto reflect
historical incidents of the Islamic revolution andimposed Iran-Iraq war occurred between
1980-1988.The level of appropriateness and adaptability of the sacred defense dramatic
literature productions ontheimposed war historical incident was assessedby comparing such
productions with Imam Khomeini's opinions as the main axis of the sacred defense concept.
The method used in this research is descriptive–comparative. The statistical society of this
research is all of the holy defense dramatic literature works published between 1978 and
2009.The statistical samplesinclude 120 plays including works of female and male authors.
In this study, the influence of females on the sacred defense dramatic literature against the
words of Imam Khomeini have been considered as a basis to assess the conformity level of
these works to the aforementioned historical incidents. Hence, females’ involvement in the
production such works (as a writer) was firstly compared to male’s
involvement.Then,statistics obtained regardingfemales’ involvement were compared toImam
Khomeini’s viewpointsexpressed in Imam's Sahifeh (a twenty-two volume book contained
Imam's speeches and letters).The results showed that females have not enjoyed the historical
status in the aforementioned art movement as desired by Imam Khomein.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini speeches
  • Women image
  • Females role
  • Sacred defense dramatic literature
  • Imposed Iran-Iraq war