نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاددانشگاه پیام نور شهرکرد

2 دانشوی دکترای زبان و ادبیات فارسی(گرایش معاصر) و مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده

قصه ها منابع مهمی هستند که در بسیاری از فرهنگ ها به وسیلة زنان نقل می شوند و در آ نها از وضع یت زنان
طبقة فرادست و فرودست جامعه سخن می رود؛ بنابراین، بررسی آن ها می تواند نقش مهم ی در شناخت زو ایای
مختلف زندگی زنان داشته باشد. هدف از این نوشتار، بررسی وضعیت زن در فرهنگ بختیاری بر اساس سی قص ة
مکتوب است. فرهنگ بختیاری، فرهنگی مردسالار است که به رغم نگرش مثبت به زنان، آنان را فرودست تر از
مردان می داند. در این فرهنگ، زنان در عرص ههای اقتصادی و سیاسی حضوری کم رنگ دارند و نگاهی مردسالار بر
این زمینه ها حاکم است؛ البته زنان در برابر این فرهنگ مردسالار سکوت نکرده ، بلکه بسیاری از کلیشه های
جنسیتی موجود را، به خصوص در زمینه های اجتماعی، نپذیرفته و مردان را مجبور کرد هاند نظرشان را تغییر دهند.
از جمله دغدغه های زن در این قصه ها، ازدواج و مبارزه با اندیش ههای مردسالارانه است . از زنان انتظار م ی رود
مطابق خواسته های مردان ازدواج کنند؛ اما آن ها، در بسیاری از موارد، این نگرش ها را رد کرده و طبق معیاره ای
خود ازدواج نمود هاند. حضور زنان در قصه ها، هم از جهت کیفی و هم از نظر کمی، بررسی شده است. فعالیت های
سیاسی و اقتصادی زن، اندیشه های مردسالارانه، مبارزه با اند یشه های مردسالارانه، ازدواج، و صفت های زن
شخصیت های اصلی و فرعی از موضو عهای مورد بررسی در این مقاله اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Women’s Reflectionin Stories of Bakhtiary’s Culture

چکیده [English]

Stories and fictions are important cultural resources which in many cultures are narrated by women.These storiescan bea reflection of ideals and desires of women in different levels of a society. Therefore, reviewing these stories and fictions would bebeneficial to better understand the various aspects of women’s life in a society.This research aims to study women’s positionin Bakhtiary’s culture usingthirty written stories. Bakhtiary’s culture is patriarchal anddespite positive attitude towards women in this culture, they are still looked upon inferior.In such a culture women have less contribution and influence in economical and political activitieswhere are dominated by men. However, Bakhtiary’s women have challenged discriminating attitudes ofthe patriarchal setting and rejected the existing sexual discriminations particularly in social settings.In this respect, theyhave even succeeded in altering some traditional views of their men toward themselves.  The most significant preoccupations of women in these types of stories include marriage and combatingpatriarchal thoughts. For instance, women have been culturally obliged to obey men’s will on the matter of marriage, whereas,  on many occasions, they have rejected this and married on their own choice. In this paper, the presence of women in these stories has been subjected to qualitative and quantitive analysis. In addition, the presence of women in the political and economicalactivities, struggling patriarchal thinking, partaking in naming their children, marriage, womanly issues, women characters, andthe number of women in the stories are thosethat have been dealt with in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bakhtiary’s culture
  • Women
  • story
  • Marriage
  • Economical and political activities