نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه پژوهش هنر دانشکدة هنر دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

چکیده

مقالة حاضر با هدف نقد روان‌شناختی فیلم رگ خواب از دیدگاه نظریة طرح‌وارة جفری یانگ انجام پذیرفته است. تلاش فیلم‌ساز در بیان دنیای ذهنی شخصیت زن فیلم باعث شده بتوان فیلم را از دیدگاه طرح‌واره تحلیل کرد. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چگونه می‌توان حوادث زندگی قهرمان اصلی زن فیلم را براساس دیدگاه طرح‌واره تبیین کرد؟ اطلاعات به‌کاررفته در این مقاله از طریق روش کتابخانه‌ای و مشاهدة مستقیم و روش تحقیق به صورت توصیفی‌ـ تحلیلی است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که وجود دو طرح‌وارة «رهاشدگی» و «وابستگی» در شخصیت زن فیلم را می‌توان از عوامل مؤثر در مشکلات و حوادث تلخ زندگی او دانست. نیمة اول فیلم به چگونگی شکل‌گیری و تکرار این دو طرح‌واره در زندگی قهرمان زن اختصاص یافته است و در نیمة دوم فیلم حرکت به سمت تغییر و بهبود طرح‌واره‌ها را شاهدیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Psychological Analysis of the Main Female Character of "Subdued" (2017) from the Viewpoint of Jeffre E. Young's Schema Theory

نویسنده [English]

  • Fatemeh Shahroodi

Assistant Professor, Art Faculty, Islamic Azad University, Tehran Central Branch, Iran

چکیده [English]

The present article aims at criticizing and analyzing the "Subdued" (Rag-E Khab) film from psychology point of view. The film is Hamid Nematollah's fourth movie that deals with the story of a woman namely, Mina, who has recently divorced from her husband and is looking for a job and shelter for life that become friend with Kamran, the manager of a restaurant. It’s the beginning of a tumultuous journey for Mina. Finally, Mina achieves a great evolution in her life after overcoming many difficulties and leaving Kamran. The emphasis of the filmmaker on expressing the mental world and the psychic layers of the main female character of the movie made it possible to analyze the film from the opinion of Jeffre E. Young's schema theory. Based on the division of the film into two halves; first and second, one can analyze the changes of the main female character of the film and her relationship with the main male character from the perspective of Young's schema. The main question of the present research is which schemas can be identified in the main female character of the film. The information used in this paper has been gathered through library and research by descriptive-analytic methodology. The results of this study show that the film can be analyzed on the basis of two schemas of "abandonment" and "dependence" in the main female character that can be considered as one of the factors influencing the bitter problems and experiences of her life in the film. The first half of the film is devoted to the formation and intensification of these two schemas, and finally in the second half of the film, we are moving towards a change of schemas.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rag-E Khab
  • Hamid Nematollah
  • Psychological Analysis
  • Jeffre E. Young's
  • schema
[1] احسان‌پور، فاطمه (1397). طرح‌واره‌های ناسازگار و انواع عشق در زنان، تهران: راه دکتری.
[2] آرنتز، آرنولد؛ خندرن، هنی فن (1394). طرح‌وارة درمانی برای اختلال شخصیت مرزی، ترجمة حسین زیرک، تهران: ارجمند.
[3] بایرام‌دوست، م. (25/2/98): http://maziyarjelveh.com/under-the-ceiling-of-smoke/
[4] برت، تری (1380). نقد عکس، ترجمة اسماعیل عباسی و کاوه میرعباسی، چ 2، تهران: مرکز.
[5] ــــــــــ (1391). نقد هنر: شناخت هنر معاصر، ترجمة کامران غبرایی، تهران: کتاب نشر نیک.
[6] جاکوب، گیتا؛ ون جندن، هانی؛ سیباور، لورا (1397). رهایی از الگوهای تفکر منفی (شناخت و رهایی از ذهنیت‌های طرح‌واره‌ای)، ترجمة احمدعلی ناجی، تهران: نسل روشن.
[7] حاجی، فرید (24/2/98):
http://ravanhami.com/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%C2%AD%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B1%DA%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8/
[8] رفائلی، اِشکول؛ برنستین، دیوید؛ یانگ، جفری (1396). تندآموز طرح‌وارة درمانی، ترجمة مهدی فرجی، تهران: ارجمند.
[9] فارل، جوان؛ شاو، ایدا (1396). طرح‌وارة درمانی گروهی برای اختلال شخصیت مرزی: راهنمای درمان گام‌به‌گام به همراه نکات کتاب تمرین بیمار، ترجمة سیده لیلا پورسمر، تهران: ارجمند.
[10] فرهادپور، لیلی (1396). «رگ خواب زیباهای خفته»، روزنامة شرق، س 14، ش 2903، ص14.
[11] قهاری، شهربانو (1396). تغییر طرح‌واره‌ها، تهران: رشد.
[12] مقدم، پویان (14/2/98):
http://www.migna.ir/news/41930/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%B1%DA%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8
[13] یانگ، جفری؛ کلوسکو، جانت اس. (1396). زندگی خود را دوباره بیافرینید، ترجمة ساره حسینی‌عطار، تهران: شمشاد.
[14] یانگ، جفری (1391). شناخت درمانیِ اختلالات شخصیت: رویکرد طرح‌واره‌محور، ترجمة علی صاحبی و حسن حمیدپور، چ 3، تهران: ارجمند/ نشر آگه.
[15] یانگ، جفری؛ کلوسکو، ژانت؛ ویشار، مارجوری (1394). طرح‌واره درمانی: راهنمای کاربردی برای متخصصان بالینی، ج اول، ترجمة حسن حمیدپور و زهرا اندرز، چ 6، تهران: ارجمند.
[16] Beck, Aaron T., Alford, Brad A. (2009). Depression: Causes and Treatment, 2nd ed., Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
[17] Farrell, Joan M., Reiss, Neele, Shaw, Ida A. (2014). The Schema Therapy Clinician’s Guide: A Complete Resource for Building and Delivering Individual, Group and Integrated Schema Mode Treatment Progranms. West Sussex: Wiley Blackwell.
[18] Young, J. E. (1999). Cognitive Therapy for Personality Disorders: A Schema-Focused Approach. Sarasota, FL, US: Professional Resource Press.
[19] Young, J. E., Klosko, J. S., & Beck, Aaron T(foreword). (1994). Reinventing Your Life: The Breakthrough Program to End Negative Behavior and Feel Great Again, New York: Plume (a member of Penguin Putnam Inc).
[20] Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). Schema therapy: A practitioner's guide. New York: Guilford Press.