نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه تبریز ، تبریز ، ایران

2 گروه مدیریت ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه تبریز ، تبریز ، ایران

چکیده

 
چکیده
در دنیای امروز، رسانه‌‌ها مهم‌‌ترین ابزار‌‌ انتقال پیام هستند که به طرق گوناگون در دسترس عموم مردم قرار دارند و سهم چشمگیری در میزان آگاهی مردم نسبت به موضوعات مختلف دارند؛ بنابراین، در پژوهش حاضر به مطالعۀ تأثیر رسانه‌‌ها بر کلیشه‌‌های جنسیتی در ورزش زنان پرداخته شده‌‌است. روش به‌کار گرفته برای تجزیه و تحلیل داده‌‌ها، تحلیل مضمون یا تماتیک است. جامعۀ پژوهش شامل زنان ایرانی ورزشکار در سطح حرفه‌‌ای و همچنین شامل پژوهشگرانی است که در حوزۀ مطالعاتی ورزش زنان فعالیت می‌‌کنند. در تحلیل یافته‌‌های حاصل از مصاحبه‌‌ها، دو تم اصلی؛ کژکارکردها و کارکردهای رسانه‌ها در حوزۀ تأثیرگذاری رسانه‌‌ها بر کلیشه‌‌های جنسیتی استخراج شد که بیانگر تأثیر دوگانه و متضاد آنهاست؛ بدین معنی که؛ از یک‌سو، پیامد بازتاب موفقیت‌‌ها و فعالیت‌‌های زنان ورزشکار حرفه‌‌ای در رسانه‌‌ها سبب تضعیف اندیشه‌‌های حاکم مردسالارانه در ورزش می‌‌شوند، ولی، ازسوی دیگر، رسانه‌ها به‌‌واسطۀ سوگیری در تأکید و بزرگنمایی بعد زنانگی ورزشکاران زن با القای نگاه جنسیتی و باور غیرجدی بودن ورزش زنان در اذهان عموم به تقویت کلیشه‌های جنسیتی در جامعه می‌‌پردازند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Media on Gender Stereotypes in Women's Sports

نویسندگان [English]

  • Vajiheh Javani 1
  • Firishtah Aghajani 2
  • mina Alemi 2

1 Department of Sport Management Faculty of Physical Education & Sport Sciences,University of Tabriz , Tabriz, IRAN

2 Department of Sport Management Faculty of Physical Education & Sport Sciences,University of Tabriz , Tabriz, IRAN

چکیده [English]

 
Abstract
In today's world, the media is the most important means of conveying messages to the public via various ways. It has a significant contribution to the level of public awareness of various issues. Therefore, the present study deals with media's effect on gender stereotypes in women's sports. The method used to analyze the data is thematic analysis. The research population includes Iranian women athletes at professional level and researchers working in the field of women's sports studies. When analyzing the findings of the interviews, there are two main themes: the dysfunctions and functions of the media in the field of media influence on gender stereotypes are extracted, which indicates their dual and contradictory influence. It means that on the one hand, the consequences of covering the successes and activities of professional women athletes in the media undermine the prevailing patriarchal ideas in sports, while, on the other hand, the media reinforces gender stereotypes in society by inciting and emphasizing the femininity dimension of female athletes through inducing a gender perspective and believing that women's sports are not severe in the public mind.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords Media
  • women
  • gender stereotypes
  • sport
شهپر توفیق، آ.،کشکر، س.، باهمت، م.، و دلدار، ا. (2012). «تحلیل محتوای مجلۀ تماشاگر ازنظر مؤلفه‌های ورزش با تأکید بر نظریه‏‌های نابرابری جنسیتی». پژوهش در مدیریت ورزشی، 1(3)، 51-74.‎
حسینی، س، و دشتی، م (2013). «بازنمایی کلیشه‌‌های جنسیتی در رسانه: مطالعۀ ادبیات داستانی آل‌احمد»، جهانی رسانه، 7(1 (پیاپی 13))، 27-64.
عیدی، ح، بخشی چناری، ا. ر، و فدایی، د (2019). «بررسی نقش رسانه بر نگرش زنان ایرانی نسبت به شرکت زنان مسلمان در مسابقات المپیک و جهانی»، فصلنامۀ علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی، 7(1)، 43-50.‎
قاسمی، ح، فراهانی، ا، شاکرمی، ز، و حسینی، س.س (2013). «تحلیل محتوای برنامه‌های ورزشی سیمای استان‌ها با تأکید بر پوشش ورزش بانوان»، مدیریت ارتباطات در رسانههای ورزشی، 2(1)، 23-30.
قبادی‌پور، م (2016). «نقش رسانه در ورزش بانوان»، کنگرۀ بین‌المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی، تهران.
کشکر، س، قاسمی، ح و شیرویی (2012). «رابطة مؤلفه‌‌های مدیریت اخبار و گزارش‌‌های ورزشی با گرایش جنسیتی در مطبوعات ورزشی»، نشریۀ مدیریت ورزشی، 4(14)، 5-29.‎
سلیمی کوچی، ا، و صادقی قهساره، ر (2016). «بازنمایی تغییر کلیشه‌های جنسیتی در پویانمایی باب‌اسفنجی و رابطة آن با لیبرالیسم فرهنگی و اقتصادی»، فصلنامۀ رسانه.27(3)، 133-156.
 
Chalabaev، A.، Sarrazin، P.، Fontayne، P.، Boiché، J.، & Clément-Guillotin، C. (2013: v 14/p 136). The influence of sex stereotypes and gender roles on participation and performance in sport and exercise: Review and future directions. Psychology of sport and exercise، 14(2)، 136-144.
Chalabaev، A.، Sarrazin، P.، Stone، J.، & Cury، F. (2008: v 30/ p 146 - 153). Do achievement goals mediate stereotype threat?: An investigation on females’ soccer performance. Journal of Sport and Exercise Psychology، 30(2)، 143-158.
Cooky، C.، Messner، M. A.، & Hextrum، R. H. (2013: v 1/ p 204 - 205). Women play sport، but not on TV: A longitudinal study of televised news media. Communication & Sport، 1(3)، 203-230.
Fink، J. S.، & Kensicki، L. J. (2002). An imperceptible difference: Visual and textual constructions of femininity in Sports Illustrated and Sports Illustrated for Women. Mass Communication & Society، 5(3)، 317-339.
Griffin، P. (1998: v 115/ p 86 - 92). Strong women، deep closets: Lesbians and homophobia in sport: Human Kinetics Publishers.
Hively، K.، & El-Alayli، A. (2014: v 15/ p 49). “You throw like a girl:” The effect of stereotype threat on women's athletic performance and gender stereotypes. Psychology of sport and exercise، 15(1)، 48-55.
Kennedy، E.، & Hills، L. (2009: p 71). Sport، media and society: Berg.
King، C. (2007). Media portrayals of male and female athletes: A text and picture analysis of British national newspaper coverage of the Olympic Games since 1948. International Review for the Sociology of Sport، 42(2)، 187-199.  
Martin، P.، & Barnard، A. (2013: v 49/ p 1 - 3). The experience of women in male-dominated occupations: A constructivist grounded theory inquiry. sa Journal of industrial psychology، 39(2)، 01-12.
Messner، M. A.، Duncan، M. C.، & Cooky، C. (2003: v 27/ p 45). Silence، sports bras، and wrestling porn: Women in televised sports news and highlights shows. Journal of Sport and Social Issues، 27(1)، 38-51.
Trolan، E. J. (2013: v 91/ p 220). The impact of the media on gender inequality within sport. Procedia-Social and Behavioral Sciences، 91، 215-227.
Whisenant، W. A.، Pedersen، P. M.، & Obenour، B. L. (2002: v 47 / p 486). Success and gender: Determining the rate of advancement for intercollegiate athletic directors. Sex roles، 47(9-10)، 485-491.
Wilde، K. (2007: p 5). Women in sport: Gender stereotypes in the past and present. University of Athabasca Women’s and Gender Studies، 1-10.