نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه تبریز ، تبریز ، ایران

2 گروه مدیریت ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه تبریز ، تبریز ، ایران

چکیده

 
چکیده
در دنیای امروز، رسانه‌‌ها مهم‌‌ترین ابزار‌‌ انتقال پیام هستند که به طرق گوناگون در دسترس عموم مردم قرار دارند و سهم چشمگیری در میزان آگاهی مردم نسبت به موضوعات مختلف دارند؛ بنابراین، در پژوهش حاضر به مطالعۀ تأثیر رسانه‌‌ها بر کلیشه‌‌های جنسیتی در ورزش زنان پرداخته شده‌‌است. روش به‌کار گرفته برای تجزیه و تحلیل داده‌‌ها، تحلیل مضمون یا تماتیک است. جامعۀ پژوهش شامل زنان ایرانی ورزشکار در سطح حرفه‌‌ای و همچنین شامل پژوهشگرانی است که در حوزۀ مطالعاتی ورزش زنان فعالیت می‌‌کنند. در تحلیل یافته‌‌های حاصل از مصاحبه‌‌ها، دو تم اصلی؛ کژکارکردها و کارکردهای رسانه‌ها در حوزۀ تأثیرگذاری رسانه‌‌ها بر کلیشه‌‌های جنسیتی استخراج شد که بیانگر تأثیر دوگانه و متضاد آنهاست؛ بدین معنی که؛ از یک‌سو، پیامد بازتاب موفقیت‌‌ها و فعالیت‌‌های زنان ورزشکار حرفه‌‌ای در رسانه‌‌ها سبب تضعیف اندیشه‌‌های حاکم مردسالارانه در ورزش می‌‌شوند، ولی، ازسوی دیگر، رسانه‌ها به‌‌واسطۀ سوگیری در تأکید و بزرگنمایی بعد زنانگی ورزشکاران زن با القای نگاه جنسیتی و باور غیرجدی بودن ورزش زنان در اذهان عموم به تقویت کلیشه‌های جنسیتی در جامعه می‌‌پردازند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Media on Gender Stereotypes in Women's Sports

نویسندگان [English]

  • Vajiheh Javani 1
  • Firishtah Aghajani 2
  • mina Alemi 2

1 Department of Sport Management Faculty of Physical Education & Sport Sciences,University of Tabriz , Tabriz, IRAN

2 Department of Sport Management Faculty of Physical Education & Sport Sciences,University of Tabriz , Tabriz, IRAN

چکیده [English]

 
Abstract
In today's world, the media is the most important means of conveying messages to the public via various ways. It has a significant contribution to the level of public awareness of various issues. Therefore, the present study deals with media's effect on gender stereotypes in women's sports. The method used to analyze the data is thematic analysis. The research population includes Iranian women athletes at professional level and researchers working in the field of women's sports studies. When analyzing the findings of the interviews, there are two main themes: the dysfunctions and functions of the media in the field of media influence on gender stereotypes are extracted, which indicates their dual and contradictory influence. It means that on the one hand, the consequences of covering the successes and activities of professional women athletes in the media undermine the prevailing patriarchal ideas in sports, while, on the other hand, the media reinforces gender stereotypes in society by inciting and emphasizing the femininity dimension of female athletes through inducing a gender perspective and believing that women's sports are not severe in the public mind.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords Media
  • Women
  • gender stereotypes
  • Sport