نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری هنرهای اسلامی در دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

2 عضو هیئت علمی دانشکدۀ علوم نظری و مطالعات عالی هنر، دانشگاه هنر، تهران، ایران

3 استاد دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

چکیده
جواهرسازی مفهومی محصول پارادایم «معاصریت» با به چالش‌‌کشیدن و نقد مفاهیم و اصول پذیرفته‌‌شده در جواهرسازی کلاسیک و مدرن و اولویت قراردادن وجه مفهومی و بیان هنری به‌‌مثابه رسانه‌‌ای فرهنگی، بستری را برای بیان اندیشه‌‌های اجتماعی، سیاسی و حضور کنشگر هنرمندان‌‌ فراهم ساخته ‌‌است. جواهر اثری بیانگر و سمبولیک است که دلالت بر ارزش‌‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دارد. برای زنان جواهرساز، جواهر معاصر زبانی برای بیان ایده‌‌هایی است که موقعیت، خواسته‌‌ها و آرزوهای آنها را نشان می‌‌دهد و نقدها، اعتراض‌‌ها و دیدگاه‌‌های آنها را بیان می‌‌کند. از همین‌‌رو نظریه‌‌پردازان زن‌‌محور و کنشگران هویت جنسیتی به جواهرات توجه ویژه دارند.
هدف پژوهش حاضر، مطالعه چگونگی بازنمایی جنسیت و تبیین موقعیت زن در آثار جواهر مفهومی ایران است که با رویکرد روش‌‌شناسی تحلیل‌‌گفتمان فرکلاف به معناکاوی در دلالت‌‌های انتقادیِ جواهر معاصر ایران پرداخته ‌‌شد. نتایج نشان می‌‌دهد جواهرات تنها دلالت بر زیبایی زنانه و اشرافیت نیست، بلکه رسانه‌‌ای برای طرح دیگرگون و متفاوت از هویت زن است که با نقد مفاهیمی مانند بی‌‌هویتی و کالاانگاری زنان، تبعیض جنسیتی، تحقیر و طردشدگی، کلیشه‌‌های جنسیتی (همچون بدن ایدئال، زیبایی، کارکردهای جنسی) و خشونت در فضای عمومی و خصوصی به بازاندیشی آن می‌‌پردازند. هنرمندانِ جواهرمعاصر در مقام واکنش به نگاه جنسیتی عمل می‌‌کنند و با بیان انتقادی در جریان آگاهی‌‌سازی سوژۀ زنان گام برمی‌‌دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Feminist Identity in Conceptual jewelery: Case study of Contemporary Iranian Women Jewelery Designer (Fatmeh DolatAbadi, Pegah Vedad, Farzaneh Davodian)

نویسندگان [English]

  • Reihaneh Rashidi 1
  • mohammadreza moridi 2
  • Mehdi Mohammadzadeh 3

1 PhD student in Islamic Arts at Tabriz University of Islamic Arts, Tabriz, Iran

2 Faculty member of the Faculty of Theoretical Sciences and Higher Art Studies, University of Arts, Tehran, Iran

3 Professor, Tabriz University of Islamic Art, Tabriz, Iran

چکیده [English]

 Abstract
Conceptual jewelry, the result of the "contemporary" paradigm, has provided a platform for the expression of social and political ideas as well as the active presence of artists by challenging and criticizing the accepted concepts and principles in classical and modern jewelry. It prioritizes conceptual and artistic expression as a cultural medium. Jewelry is an expressive and symbolic work that implies cultural, political, and social values. For women jewelers, contemporary jewelry is a language to express ideas that show their position, desires, and wishes, simultaneously expressing their criticisms, objections, and views. Therefore, feminist theorists and gender identity activists pay special attention to jewelry.
The aim of this study is to show how gender is represented as well as what position women have in Iranian conceptual jewelry. By means of a methodological approach of Fairclough discourse analysis, it searches for meaning in the critical implications of contemporary Iranian jewelry. The results show that jewelry is not only a sign of feminine beauty and aristocracy, but a medium to express a different identity of women, which criticizes concepts such as anonymity and feminism, gender discrimination, humiliation and rejection, gender stereotypes (e.g. the ideal body, beauty, sexual functions), and violence in public and private space, rethinking them all over. Contemporary jewelry artists act in response to the gender perspective and take a critical step in raising awareness of the subject of women.
 

.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords Conceptual Jewelry
  • Gender Representation
  • Feminist Discourse
  • Contemporary Jewelry