نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

شبکه ‏های اجتماعی امکانی برای ظهور و شنیده‌شدن صداهایی است که پیش از این امکانی برای پدیدار‌شدن نداشتند. در این مقاله، نشان داده‏ایم که یکی از فرصت ‏های پدید‌آمده توسط شبکه‏ های اجتماعی، ظهور دین زنانه است. زنان پیش از این کمتر امکان صحبت‌کردن از دین‌ـ در مقام وعظ، نصیحت، تبیین و تفسیر‌ـ را داشتند، اما از طریق این شبکه توانسته ‏اند به‌طور گسترده دربارة دین و باورهای دینی خود تولید محتوا کنند. دین زنانه البته یک‌سنخ و صدا نیست. صنوفی از دین به روایت زنان وجود دارد. اما می‏توان این‌همه را در یک تابلو مشاهده کرد و بر‌اساس نقاط مشترک میان آن‌ها از ظهور فرصتی تازه در جامعة ایران سخن گفت. نشان داده‏ ایم که بیانگری زنان در حیات دینی به مدد رسانه ‏های جدید، نهاد سنتی دین را در یک موقعیت تازه قرار داده است. به‌رغم چالش‏ هایی که برای آن فراهم کرده، فرصت‏ هایی بی‌بدیل برای تداوم آن پدید آورده است. در همان حال، در تعدیل و ممانعت از گسترش فضای دین‌ستیز ایفای نقش کرده و بسیاری از غایات مطلوب روشنفکران دینی را در عمل تحقق بخشیده است. این تحقیق به بررسی دین رسانه ‏ای‌شدة زنانه، که در اینستاگرام تولید می‏شود، می‌پردازد و گفتمان ‏های موجود در روایت‏ های زنان ایرانی از دین را توصیف و تحلیل می‏کند. برای این منظور پنج صفحه اینستاگرامی با استفاده از روش تحلیل گفتمان فرکلاف بررسی شده‏ اند. نتایج از وجود یک ساختار زنانة دینی خبر می‏دهند که با سه شاخصة جست‌وجوی تک‌بودگی، به زندگی و تولید آموزه‏ های تازه در حوزة دین تشخص گفتمانی فراخوان پیدا می‏کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Discourses offeminine mediatized religion on Persian Instagram

نویسندگان [English]

  • Zahra Ardekani Fard 1
  • MohamadJavad GholamrezaKashi 2

1 PhD student in Communication Sciences, Allameh Tabataba'i University

2 Associate Professor, Department of Political Science, Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

Abstract
Social media brings the benefit to people to make their voices heard, an opportunity which was not accessible in the past. In this article, we have shown that this opportunity has led to the emergence of feminine religion. Women used to be less able to talk about religion - in terms of preaching, advices, explanations and interpretations - but through these networks they have been able to produce extensive content about their religion and religious beliefs. The feminine religion is not always reflected in the same fashion, of course, but in a spectrum of beliefs among the women active in the social media. We can consider all the contents in this area in one picture and discuss the emergence of a new opportunity in Iranian society based on the commonalities between the contents. We have shown that the expression of women in religious life with the help of new media has put the traditional institution of religion in a new position. In addition to the challenges it has caused, unparalleled opportunities are also created for religion continuation. At the same time, feminine religious expressions have played a role in limiting the spread of anti-religious sentiments and have achieved many of the desired goals of religious intellectuals in practice. This study examines the feminine mediatized religion presented on Instagram analyzing the discourses in Iranian women's narratives of religion. For this purpose, five Instagram pages have been examined using the Fairclough discourse analysis method. The results indicate the existence of a feminine religious structure which is characterized by search for oneness, call to life, and production of new teachings in the field of religion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mediatized Religion
  • Feminine mediatized religion
  • Religion
  • Feminine Religion
  • Discourse Analysis
  • Instagram
  • Expression
  • The official language of religion

 

اردکانی‌فرد، زهرا؛ رضوی‏زاده، نورالدین (1400). «زنان تأثیرگذار اینستاگرامی؛ زنانگی بازنمایی‌شده در صفحات زنان اینفلوئنسر ایرانی»، زن در فرهنگ و هنر، س‌13، ش1، ص‌65ـ90.
بهرامی برومند، مرضیه (1399). از زنان پرده‌نشین تا بدن‏های رام، تهران: لوگوس.
سایت کلاته (1399). «آمار کاربران اینستاگرام در کشورهای مختلف جهان». https://www.kalaateh.com/instagram-user-statistics-in-different-countries
سیف‌علی، سمیرا؛ فهیمی‏فر، علی‌اصغر (1397). «رویکردهای مسلط نظری در مطالعات دین و رسانه‏های جدید»، مطالعات بینارشته‏ای ارتباطات و رسانه، دورة اول، ش اول.
فرکلاف، نورمن (1379). تحلیل انتقادی گفتمان، تهران: طبع و نشر.
کاستلز، مانوئل (1380). عصر اطلاعات، ج اول، ترجمة احمد علی‌قلیان و افشین خاکباز، تهران: طرح نو.
فرهنگی، علی‌اکبر؛ جامع، رقیه (1389). «رسانه و دین»، فصل‌نامة مطالعات فرهنگ و ارتباطات، س11، ش‌147ـ182.
موحد، مجید؛ کایدان، میثم (1386). جنسیت و جامعه‌شناسی دین، شیراز: آوند اندیشه.
هاروارد، استیگ (1399). رسانه‌ای‌شدن فرهنگ و جامعه. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
Digital religion: Understanding CAMPBELL, H. A. (2013). religious practice in new media worlds. Routledge Press.
Fairclough ,N. (1995). Critical discourse analysis. London: Longman.
Hjarvard, S. (2008). The mediatization of religion. A theory of the media as agents of religious change. In Northern Lights 2008. Vol. 6, 9–26. Bristol: Intellect Press.
Hjarvard,Stig & Lövheim, Mia. (2012). Mediatization and Religion. Nordic Perspectives. Nordicom.
Hjarvard, S. (2012). Three Forms of Mediatized Religion: Changing the Public Face of Religion. In S. Hjarvard, & M. Lövheim (Eds.), Mediatization and Religion: Nordic Perspectives (PP 21-44). Göteborg: Nordicom.
Hjarvard, S. (2015). Mediatization and the changing authority of religion. Media, Culture & Society, 38(1), PP 8-17.
Hoover, S.M. (2006). Religion in the Media Age. London: Routledge.
Lövheim, Mia. (2011) YOUNG WOMEN'S BLOGS AS ETHICAL SPACES, Information, Communication & Society, 14:3, PP 338-354.
Lövheim, M. (2016). Mediatization: analyzing transformations of religion from a gender perspective. Media, Culture & Society, 38(1), PP 18–27.
LUNDBY, K. (2012). Theoretical frameworks for approaching religion and new media. Digital religion: Understanding religious practice in new media worlds, Routledge Press.
Meyrowitz. J.(1986). No Sense of Place. The Impact of Electronic Media on Social Behavior. New York: Oxford University Press.
Statista.(2021). Instagram: distribution of global audiences 2021, by gender. https://www.statista.com/statistics/802776/distribution-of-users-on-instagram-worldwide-gender
Woodhead L (2012) Introduction. In: Woodhead L and Catto R (eds) Religion and Change in Modern Britain. London; New York: Routledge, PP 1–33.
Woodhead L (2009) The Muslim veil controversy and European values. Swedish Missiological Themes 97: PP 89–105.
Woodhead L(2003). Feminism and the sociology of religion: from gender-blindness ti Endeared difference. The Blackewll companion to sociology of religion. (Ed) Richard K. Fenn, Blackwell Publishing, PP 67-84