نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 استاد علوم ارتباطات دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار زبان شناسی همگانی دانشگاه باقرالعلوم، قم، ایران

چکیده

نفرت‌‌پراکنی بیان تنفر ‌‌به فرد یا گروهی از افراد، به‌علّت ویژگی‌‌های مشترک یا تعلق به گروهی خاص است. با گسترش شبکه‌های اجتماعی و اشاعۀ خشونت و تبعیض در دنیای مجازی، بستری فراهم شده که در آن گفتمان‌‌های نفرت‌‌آمیز زنان علیه یکدیگر منجر به ایجاد بازنمایی جدیدی از زنان شده است. ازاین‌رو باتوجه به اینکه نفرت‌‌پراکنی می‌‌تواند تبدیل به جریان شده و پیامدهای اجتماعی زیادی به‌دنبال داشته باشد، این مقاله قصد دارد به واکاوای مؤلّفه‌های اصلی نفرت‌پراکنی در پست‌های کاربران زن ایرانی در اینستاگرام بپردازد. بر این اساس با رجوع به آرای گلیردونه، سنتز نظری تولید معنای نفرت‌آمیز در فضای مجازی ارائه و با رهیافت تحلیل گفتمانی تئون ای. ون‌‌دایک، صفحات بیست کاربر زن فعّال در حوزۀ زنان تحلیل شد. با توجه به رهیافت تحلیل گفتمانی، فرم کارویژه‌‌ای برای ثبت و استخراج اطلاعات از متن خبرهای منتخب درنظر گرفته شد. نتایج نشان از وجود چهار مؤلّفۀ نفرت‌پراکنی ساختاری زنان علیه زنان دارد. کاربران از یک‌سو آگاهانه و تحت‌‌تأثیر آموزه‌های فمنیستی به نفی ارزش‌ها و ایدئولوژی گفتمان مسلّط پرداخته، ازسوی دیگر با هجمۀ زنان سنّتی به بازتولید گفتمان مسلّط می‌پردازند. پست‌های منتشرشده به نفی باورهای موجود و شکل‌‌گیری مقاومتی منتهی به برابری جنسی پرداخته‌اند. تولید خشونت نمادین توسط زنان نویسنده و زنان پسردوست به‌صورت ناآگاهانه، از تقابل‌‌های مشهود در پست‌‌های کاربران بوده که منجر به همدستی ضمنی آنها در بازتولید نگاه فرودستی به زنان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explain and analyze the concept of women's hatred against women on Instagram

نویسندگان [English]

  • Maryam Moghimi 1
  • Hadi Khaniki 2
  • Seyed ali Asqar Sultani 3

1 PhD Student in Communication Sciences, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran

2 Professor of Communication Sciences, Faculty of Communication, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

3 Bagherolom university

چکیده [English]

Abstract
Hate speech can be expressed as a hatred expression toward an individual or a group of people-because of the characteristics they share with a group they belong. The social network proliferation has made it easy to spread hatred. This article has been written with the aim of analyzing the hate speech components through comments and posts of Iranian female users on Instagram. Referring to Glirdon’s views, a theoretical synthesis of hate speech production in cyberspace is presented and critical discourse of twenty female users active in the women filed has been analyzed. In accordance with Van Dayek’s discourse analysis approach, it has prepared a special work form for recording and extracting information from selected news texts. The results identify four components of hate speech that represent structural hatred of women against women. Women stand against each other in different political, cultural, and social contexts through hateful literature.
There are similarities and differences among women about their legal demands and fight against hate speech. While all identified components of violence against women and forced marriage are identical, the secular and political users show the greatest opposition to religious modernist and traditional currents. They emphasize the priority of being a women and reject the family as an ideological and patriarchal institution.
 
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords Discourse analysis
  • Hate speech
  • Hate speech components
  • Instagram social network
آقاگل‌‌زاده، فردوس و یاسمی، کلثوم (1395). «تحلیل گفتمان انتقادی کتاب امریکن اینگلیش فایل با استفاده از مدل ون دایک»، مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات، (34): 191-215.
بیچرانلو، عبدالله؛ صلواتیان، سیاووش و لاجوردی، آزیتا (1397). «بازنمود سبک ‌زندگی زنان جوان ایرانی در اینستاگرام»، نشریۀ مطالعات فرهنگی و ارتباطات، (56) 15: 112-140.
عبدالهی‌نژاد، علیرضا و مجلسی، نوشین (1397). «خشونت کلامی مطالعۀ موردیِ اظهارنظرهای دنبال‌کنندگان در صفحات اینستاگرام هنرمندان ایرانی»، فصلنامۀ مطالعات نوین، (13) 4: 1-61.
صابرپور، زینب (1392). «بازنمایی جنسیّت در رمان رازهای سرزمین من»، فصلنامۀ علمی پژوهشی نقد ادبی، (23) 6: 84-103.
کلانتری خاندانی، عزت‌الله و همکاران ( 1399). «تحلیل گفتمان انتقادی توئیت‌‌های دونالد ترامپ براساس مدل وندایک»، فصلنامة علمی - پژوهشی زبان‌پژوهی دانشگاه الزهرا (س)، (34) 12: 131-156.
ون‌دایک تئون ای (1382). مطالعاتی در تحلیل گفتمان- از دستور متن تا گفتمان‌کاوی انتقادی، ترجمة گروه مترجمان، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
https://www.statista.com
Almagor, R.C. (2014). Contering hate on the internet”, Annual Review of Law and Ethics, 22: 431-443.
Bloor, A., & Bloor, T. (2007). The practice of critical discourse analysis: an introduction. Oxford: Oxford University Press.
Charitidis, P., Doropoulos, S., Vologiannidis, S.,Papastergiou, I., & Karakeva, S. (2020). Towards countering hate speech against journalists on social media , Online Social Networks and Media, 17: 1-10.
Delgado, R., & Stefancic, J. (2004). Understanding words that wound. Boulder. Westview Press.
Fortuna, P., & Nunes, S. (2018). A Survey on Automatic Detection of Hate Speech in Text”, ACM Computing Surveys (CSUR), 51. URL: https://doi. org/10.1145/3232676.
Gagliardone, I; & Gal, D & Alves, T & Martinez, G (2015). Countering Online Hate Speech: Unesco Series On Internet Freedom”, United Nations Education, Scientific & Cultural Organization.
Modha, S., Majumder, P., & Mandalia, C. (2020). Detecting and Visualizing Hate Speech in Social Media: A Cyber Watchdog for Surveillance”, an International Journal. 161: 1-34.
Mondal, M., Silva, L. A., Correa, D., & Benevenuto, F (2018). Characterizing usage of explicit hate expressions in social media”, New Review of Hypermedia and Multimedia,24(2): 110–130.
Razavi, A. H., Inkpen, D., Uritsky, S., & Matwin, S. (2010). Offensive language detection using multi-level classification”, In Canadian Conference on Artificial Intelligence (pp. 16–27). Springer.
Ritesh, K., N., R. A., Akshit, B., & MaheshwariTushar (2018b). Aggressionannotated corpus of hindi-english code-mixed data”, In Proceedings of the 11th Language Resources and Evaluation Conference (LREC) (pp. 1 -11). Miyazaki, Japan.
Seglow, J. (2016). Hate speech, dignity and self-respect”, Ethical theory and moral practice, 19, 1103–1116.
Van Dijk, T. A. (2003). Ideology and discourse, multidisciplinary introduction